Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34R6
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80KV7

СЪДЪРЖАНИЕ

В случаите на преминаване на СВФР през територията на Република България от една държава - членка на ЕС за друга държава членка, след влизане на транспортното средство на територията на страната на фискален контролен пункт, органът по приходите има право да:

  • спре транспортното средство, да извърши проверка дали превозваната стока е СВФР;
  • провери самоличността на водача и на лицето, придружаващо стоката;
  • провери документите, придружаващи стоката, вкл. /при доброволно предварително декларирани данни за превоза/ за наличие на УНП;
  • извърши оглед на стоката;  постави ТСК на транспортното средство и печат/щемпел с надпис “висок фискален риск” върху превозния документ/обезпечи превозваната стока по друг начин.

За поставените технически средства за контрол се съставя протокол за фискален контрол, екземпляр, от който се предоставя на водача на транспортното средство и на лицето, придружаващо стоката. В протокола се отразяват всички факти и обстоятелства от извършения фискален контрол.

Важно!

  1. При доброволно деклариран превоз на СВФР, преминаващи през територията на Република България от една държава - членка на ЕС за друга държава членка, органите по приходите могат да извършват фискален контрол на влизане на територията на страната или във вътрешността на страната без поставяне на ТСК, с изключение на случаите, когато следва да се предприеме предварително обезпечаване при фискален контрол.  

Извън хипотезата по т. 1, при преминаване на СВФР през територията на Република България от една държава - членка на ЕС за друга държава членка при влизане на транспортното средство на територията на страната на фискален контролен пункт, органът по приходите поставя технически средства за контрол и печат/щемпел с надпис “висок фискален риск” върху превозния документ. 

Отстраняването на поставените ТСК се извършва от орган по приходите преди излизане на транспортното средство от територията на страната.

При деклариране на претоварване или претоварни операции, органите по приходите могат да изискват допълнителни документи, относно условията по организиране/извършване на превоза.

При установено несъответствие, както и в други случаи на предприети действия за предварително обезпечаване при фискален контрол, органът по приходите освобождава обезпечената стока само след предоставяне на обезпечение в размер на данъчните задължения, които биха могли да възникнат в резултат на несъответствието, но не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на несъответстващата стока по вид и количество или не по-малко от 10 на сто от пазарната стойност на стоката при предоставено обезпечение по реда на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност. Обезпечението може да бъде в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция.


При вътреобщностна доставка и складиране до поискване на стоки с висок фискален риск

В случаите на вътреобщностна доставка на стоки с висок фискален риск и при режим на складиране до поискване на СВФР преди излизане на транспортното средство от територията на страната на фискален контролен пункт, органът по приходите има право да:

  • спре транспортното средство, да извърши проверка дали превозваната стока е СВФР;
  • провери самоличността на водача и на лицето, придружаващо стоката;
  • провери документите, придружаващи стоката, вкл. за наличие на УНП;
  • извърши оглед на стоката;  постави ТСК на транспортното средство и печат/щемпел с надпис “висок фискален риск” върху превозния документ/обезпечи превозваната стока по друг начин.

Проверката включва задължително и проверка в системата за валидността на ДДС номера на доставчика/продавача, посочен във фактурата.

Когато проверката е започнала във вътрешността на страната:
За поставените ТСК се съставя протокол за фискален контрол. Екземпляр от него се предоставя на водача на транспортното средство/лицето, придружаващо стоката. В протокола се отразяват всички факти и обстоятелства от извършения фискален контрол.
Отстраняването на ТСК се извършва на фискален контролен пункт на изход от територията на Република България, освен в случаи на претоварване/претоварни операции/ дотоварвания, които следва да се извършат преди излизането от страната.

Когато проверката е започнала на фискален контролен пункт на изход от територията на Република България:
Не се поставя ТСК, освен в случаите на предварително обезпечаване при фискален контрол. 

При установено несъответствие между декларирано и установено, както и в други случаи на предприети действия за предварително обезпечаване при фискален контрол, органът по приходите освобождава обезпечената стока само след предоставяне на обезпечение в размер на данъчните задължения, които биха могли да възникнат в резултат на несъответствието, но не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на несъответстващата стока по вид и количество или не по-малко от 10 на сто от пазарната стойност на стоката при предоставено обезпечение по реда на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност. Обезпечението може да бъде в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция. 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!