Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34T7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SN5

СЪДЪРЖАНИЕ

При предварително или доброволно деклариране на превоза

Начинът на фискален контрол зависи от наличието или липсата на предварително или доброволно деклариране на превоза: 

 • Когато има предварително деклариран превоз, специфичните права и задължения на лицата, относно декларирането се уреждат в Наредба Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България:
 1. глава втора /при деклариране, което се извършва поради задължителността му/;
 2. глава трета /при доброволното предварително деклариране/. 

 

 • Когато задължените лица не са декларирали предварително превоза, се прилага редът по чл. 34, ал. 3 и 4 от Наредба Н-5 - първоначално деклариране на данни за превоза от водача на транспортното средство/лицето, придружаващо стоката и промяна в декларираните данни от получателя/купувача.

Важно!
Идентичност на права и задължения
При предприето доброволно предварително деклариране задължените лица придобиват права и задължения, идентични с правата и задълженията на задължително предварително деклариращите лица /например, да коригират и анулират декларирани данни, и други/.
 
Поставяне на начало на фискален контрол във вътрешността на страната с протокол
При проверки във вътрешността на страната, при предварително деклариран превоз /задължително или доброволно/, органите по приходите могат да поставят начало на фискален контрол с протокол, съставен в отсъствие на задълженото лице - след документална проверка. В този случай:

 • протоколът се изпраща на лицето на адреса за кореспонденция на задълженото лице, посочен от декларатора/адреса за кореспонденция с НАП/. С получаването на протокола стартира фискален контрол;
 • извършването на декларираните действия може да започне не по-рано от четири часа от посочения в декларацията час, включително при отсъствие на задълженото лице/негов представител /например, действието претоварване или разтоварване, или друго действие/, освен когато в изрично уведомяване от НАП се допусне друго /извършване,продължаване на действията на задълженото лице/.

Поставяне начало на фискален контрол с протокол при задължения в размер над 5 000 лв., които не са разсрочени или обезпечени
Фискалният контрол започва във всички случаи, когато задълженото лице има задължения, които не са обезпечени или разсрочени в размер над 5 000 лв. В този случай извършването на декларираните действия може да започне не по-рано от четири часа от посочения в декларацията час, включително при отсъствие на задълженото лице/негов представител, независимо от получаването на протокола, освен ако не е получено изрично уведомяване от НАП в противен смисъл.

 

Общи положения. Липса на предварително деклариране

След спиране на транспортно средство/при спряло транспортно средство, органите по приходите проверяват самоличността на водача и на лицата, придружаващи стоката и установяват по документи/след разговор/оглед/ дали се превозва стока с висок фискален риск /СВФР/ и дали са декларирани предварително данни за превоз.
При предоставен уникален номер за превоза се извършва проверка за съответствие с предварително декларираните данни:

 1. вид и количество на стоката;
 2. доставчик/продавач/прехвърлител в тристранна операция, съответно първи доставчик във верига последователни доставки на стоката;
 3. получател/купувач/придобиващ в тристранна операция или краен получател във верига от последователни доставки на стоки на стоката;
 4. дата, място и час на получаване/разтоварване на стоката, а при преминаване на транспортното средство през територията на Република България от една държава - членка на Европейския съюз, за друга държава членка - датата и мястото, през което транспортното средство следва да напусне територията на страната;
 5. ще се извършват ли разтоварвания/дотоварвания/претоварвания или претоварни операции и смяна на транспортни средства/водачи на транспортни средства и лица, придружаващи стоките с висок фискален риск по време на превоза.

Когато липсват данни за предварително или доброволно деклариране на превоз на стоки, липсват документи, придружаващи стоката, или същите не съдържат изискуемите данни и/или данни за очаквания час на получаване/разтоварване/ или на дейностите по т. 5, при проверка на транспортно средство, водачът на транспортното средство и/или лицето, придружаващо стоката попълва/попълват декларацията по образец съгласно приложение № 6. При проверка на разтоварени стоки в обект данните се декларират от задълженото лице/негови представители.

Важно!
Когато се извършва проверка на място в обект, задължени да предоставят данните/попълнят декларациите, са задължените лица/техните служители/представители. На органите по приходите се предоставят всички документи, придружаващи стоката при нейното съхранение, и такива, свързани с доставката /договори; сертификати за качество; други/.

При осъществяване на контрола, органите по приходите имат право да поставят технически средства за контрол на транспортното средство, да извършват обезпечения на доказателства по друг начин и да поставят печат/щемпел с надпис “висок фискален риск” върху превозния документ 
 

 

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!