Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34F2
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80C46

СЪДЪРЖАНИЕ

Съгласно чл. 13, ал. 4  във връзка с чл. 13, ал. 1 и 2 от ДОПК и в Наредба Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България, лицата, придружаващи стоката в транспортното средство, имат задълженията:

 • Да оказва съдействие на контролните органи и да им предоставя информация;
 • Да представи на органа по приходите документ за самоличност;
 • Да представи на органа по приходите документите, придружаващи стоката и уникалния номер за превоза;
 • Да декларира пред органа по приходите данни за вида и количеството на стоката, за изпращача и получателя, за мястото и датата на получаване на стоката, както и да заяви очаквания час на разтоварване/получаване в случай, че: липсват документи; документите не съдържат изискуемите данни; превозът на стоката не е деклариран предварително или предварително декларираните данни, в тяхната цялост, не съответстват на действителните;
 • Да уведоми органа по приходите ще се извършват ли разтоварвания/дотоварвания/ претоварвания  или претоварни операции и кога, както и за смяна на транспортни средства/водачи на транспортни средства и лица, придружаващи стоките с висок фискален риск по време на превоза;
 • Да уведоми лицето, посочено като получател/купувач и/или изпращач/продавач на стоката за извършения фискален контрол върху движението на стоката и за поставените технически средства за контрол и за задължението на получателя/купувача да присъства на мястото на получаване/разтоварване на стоката, освен в случаите на предварително декларирани от тях точни данни за превоза;
 • Да запази целостта и да не поврежда техническите средства за контрол, поставени от органа по приходите;
 • Да достави превозваната стока на мястото на получаване/разтоварване/ претоварване/дотоварване;
 • Да достави превозваната стока на мястото, през което транспортното средство следва да напусне територията на страната, в случаите на транзитно преминаване през територията на Република България;
 • Да присъства при премахването на техническите средства за контрол от транспортното средство от органа по приходите.

Важно! 
Предварителното деклариране не освобождава от задължението за съставяне/предоставяне, при проверка, на съответните транспортни, счетоводни и други документи във връзка с превоза и доставката на стоката, както и не освобождава водача на транспортното средство и лицето, придружаващо стоката, да декларират реалните данни за превоза.
 

Липса на документи

При липса на документи и случаи на частично или пълно разминаване между предварително декларираните и реалните данни за превозваните стоки или други данни за доставката и превоза, водачите на транспортни средства/лицата, придружаващи стоката са длъжни да подадат декларацията по образец:

 • декларация съгласно приложение № 6 
 • декларация съгласно приложение № 7, ако разминаването се отнася само до часа на предстоящо разтоварване/получаване/товарене/претоварване.

Важно! 
При заявяване на очаквания час на получаване се използва българската часова зона.
 

Промяна на дата, час и място на получаване/разтоварване на стоката

Промяна на дата, час и място на получаване/разтоварване/дотоварване/претоварване/ претоварни операции/товарене на стоката 

Посочените в документите/декларирани дата и място на получаване/разтоварване/ дотоварване/претоварване на стоката, както и заявеният час, могат да бъдат променени от:

 • получателя/купувача/придобиващия в тристранна операция/крайния получател във верига последователни доставки на стоки; 
 • доставчика или продавача/прехвърлител в тристранна операция или първия доставчик във верига последователни доставки;
 • вносителя/получателя - /при превоз на стока с висок фискален риск, който започва от територията на трета страна и завършва на територията на страната, след приключване на митническия режим и вдигане на стоката – вносителя, а когато получателят е различно от вносителя лице – получателя/;
 • страна по доставката в случаи на на транзитно преминаване през територията на Република България;
 • фактическите получатели/изпращачи на стоките при претоварване/претоварни операции - превозвачът и лицето, организиращо превоза; 
 • водача на транспортното средство/лицето, придружаващо стоката.

 

При неизпълнение на задължение

 
За неизпълнение на задължение при фискален контрол лицето, придружаващо стоката носи административнонаказателна отговорност:

 • При неизпълнение на задължение по чл. 13, ал. 2 от ДОПК – отговорност по чл. 278б, ал.1 от същия кодекс.
 • При неизпълнение на задължение по чл. 13, ал. 1 от ДОПК – отговорност по чл. 273 от същия кодекс. 
 • При извършване на нарушение на  Наредба Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България - отговорност по чл. 278б, ал.5 от ДОПК.

    Установяването на административни нарушения и налагането на административни наказания се извършва по реда на ЗАНН.
 

Обжалване на действия на орган по приходите 

Действията на органите по приходите при извършването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск могат да се обжалват в 14-дневен срок от извършването им пред териториалния директор на ТД на НАП по местонахождение на обекта, на основание чл. 127ж по реда на чл. 41 от ДОПК. Жалбата не спира предприетите действия.

 

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!