Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KG3
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CK7

СЪДЪРЖАНИЕ

Задълженията на получателя/купувача на стоката са регламентирани в чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от ДОПК:

 • Да оказва съдействие на контролните органи и да им предоставя информация;
 • Да уведоми незабавно органа по приходите при промяна на датата, часа и мястото на получаване/разтоварване на стоката с искане по образец, подадено по електронен път;
 • Да се яви на посочените пред органа по приходите място, дата и час на получаване/разтоварване на стоката или да осигури присъствието на упълномощен свой представител;
 • Да присъства при отстраняването на техническите средства за контрол, разтоварването на стоката и при извършването на проверката и огледа на стоката на мястото на получаването/разтоварването й или да осигури присъствието на упълномощен свой представител;
 • Да не се разпорежда със стоката до получаването/разтоварването й освен в случай на представяне пред органа по приходите на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер 30 на сто от пазарната стойност на стоката.

Важно! Съгласно чл. 13, ал. 3, т. 4 от ДОПК, при извършване на фискален контрол, лицето – получател/купувач на стоката, е длъжно да не се разпорежда със стоката до получаването/разтоварването й освен в случай на представяне пред органа по приходите на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер 30 на сто от пазарната стойност на стоката.

При неспазване на тази забрана, освен налагането на административна санкция, законът предвижда спрямо получателя/купувача да бъде предприето предварително обезпечаване при фискален контрол.

За неизпълнение на задълженията получателят/купувачът на стоката носи отговорност:

 • При неизпълнение на задължение по чл. 13, ал. 2 – отговорност по чл. 278б, ал.1 от ДОПК;
 • При неизпълнение на задължение по чл. 13, ал. 1 – отговорност по чл. 273 от ДОПК;

Установяването на административни нарушения и налагането на административни наказания се извършва по реда на ЗАНН.

Права на лицето – получател/купувач на стока с висок фискален риск

 • Да декларира предварително движение на стоки с висок фискален риск на територията на България:

Заинтересован получател/купувач на стока с висок фискален риск може предварително да заяви нейния превоз чрез подаване на съответно заявление по електронен път на електронен адрес fisc.control@nra.bg. Заявената своевременно информация се съобразява при извършване на фискален контрол за съответния ден. Заявлението следва да бъде подписано с електронен подпис и се смята за получено след потвърждаване за неговото получаване, аналогично на регламентираното в чл. 13, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове потвърждаване на получаване на подадено  от получател/ купувач искане по образец.

Възможността за предварително заявяване на превоз на стоки с висок фискален риск от получател/купувач е създадена за клиентите на НАП на основание чл. 17, ал. 1, т. 5, б „д“ от ДОПК, във връзка с правото на задължените лица да им бъде осигурена и предоставена безплатно възможност за електронен обмен на данни с органите по приходите и публичните изпълнители.

 • Да промени час на получаване/разтоварване;
 • Да упълномощи свой представител, който да се яви на посочените пред органа по приходите място, дата и час на получаване/разтоварване на стоката. Пълномощното може да бъде издадено в електронен вид. В този случай то следва да бъде подписано с електронен подпис и изпратено на имейл: fisc.control@nra.bg.

При предприети действия за предварително обезпечаване при фискален контрол, лицето – получател/купувач има право:

 • Да представи пред органа по приходите на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер 30 на сто от пазарната стойност на стоката /определена от орган по приходите в издадения протокол/ и същевременно
 • Да заплати разходите по съхранение на стоката /когато има такива/;

В този случай стоката, спрямо която са предприети действия по чл. 40 от ДОПК за обезпечаване на доказателства /иззетата стока/ се освобождава. Спрямо нея отпада забраната за разпореждане.

 • Да поиска заплащане на възникналите във връзка с подложената на фискален контрол стока с висок фискален риск дължими данъци със сумата, внесена при предварителното обезпечение.

Обжалване на действията на органа по приходите при извършване на фискален контрол

Действията на органите по приходите при извършването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск може да се обжалват в 14-дневен срок от извършването им пред териториалния директор на ТД на НАП по местонахождение на обекта/местоизвършването им, на основание чл. 127ж във връзка с чл. 41 от ДОПК. Жалбата не спира предприетите действия.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!