Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KG3
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CK7

СЪДЪРЖАНИЕ

Задълженията на получателя/купувача/придобиващия в тристранна операция/крайния получател във верига последователни доставки на стоки са регламентирани в чл. 13, ал. 1 и ал. 3; чл.121а, ал.3; чл.127и, ал.1, ал.3 - 5 от  ДОПК: и Наредба Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България

 

 • Да оказва съдействие на контролните органи и да им предоставя информация;
 • Да уведоми незабавно органа по приходите при промяна на датата, часа и мястото на получаване/разтоварване/дотоварване/претоварване/претоварни операции на стоката с искане по образец, подадено по електронен път. Искане се подава и когато по време на превоза се налага смяна на транспортното средство, включително при претоварване/претоварни операции на стоката, като се посочва регистрационния номер на другото транспортно средство, данните за мястото на претоварване/ претоварни операции, датата, часа и мястото на получаване/разтоварване на стоката;
 • Да се яви на посочените пред органа по приходите място, дата и час на получаване/разтоварване/дотоварване/претоварване/претоварни операции на стоката или да осигури присъствието на упълномощен свой представител;
 • Да присъства при отстраняването на техническите средства за контрол, разтоварването на стоката и при извършването на проверката и огледа на стоката на мястото на получаване/разтоварване/дотоварване/претоварване/претоварни операции и/или да осигури присъствието на упълномощен свой представител;
 • Да не се разпорежда със стоката до получаването/разтоварването ѝ освен в случай на представяне пред органа по приходите на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер 30 на сто, съответно 10 на сто от пазарната стойност на стоката.

 

При задължителното предварително деклариране:

 • Да декларира предварително данни за превоз на стоки с висок фискален риск/да  потвърди получаването.

     

При превоз на стока с висок фискален риск, който започва от територията на друга държава - членка на ЕС, и завършва на територията на страната, получателят или купувачът/придобиващият в тристранна операция или крайният получател във верига последователни доставки на стоки предварително декларира данни за всеки отделен превоз до влизане на транспортно средство на територията на страната и потвърждава получаването на стоката най-късно до края на деня, следващ деня на пристигането ѝ на мястото на получаване/разтоварване/в сила от 01.10.2023 г; основание - чл.127и, ал.1 от ДОПК/.
 

При превоз на стока с висок фискален риск, който започва и завършва на територията на страната, получателят или купувачът потвърждава получаването на стоката най-късно до края на деня, следващ деня на пристигането ѝ на мястото на получаване/разтоварване/в сила от 01.01.2024 г.; на основание чл. 127и, ал. 3 от ДОПК/.


При превоз на стока с висок фискален риск, който започва от територията на трета страна и завършва на територията на страната, след приключване на митническия режим и вдигане на стоката, вносителят декларира данни за превоза на стоката преди продължаване на превоза на територията на страната и потвърждава получаването на стоката най-късно до края на деня, следващ деня на пристигането ѝ на мястото на получаване/разтоварване. Когато получателят е различно от вносителя лице, потвърждаването на получаването/разтоварването на стоката се извършва от получателя /в сила от 01.10.2023 г.; основание - чл.127и, ал.4 от ДОПК/.
 

При превоз на стока с висок фискален риск, който се извършва чрез воден, железопътен или въздушен транспорт и се налага претоварване/претоварни операции на стоката на транспортно средство на територията на страната, лицата предварително декларират данни за всеки отделен превоз на стока преди започване на претоварването/претоварните операции, съответно потвърждават получаването/изпращането на стоката по реда на ал. 1 – 3 /в сила от 01.01.2024 г.; основание - чл.127и, ал.5 от ДОПК/.

 • Да съобщи уникалния номер за превоза на водача на транспортното средство/лицето, придружаващо стоката/превозвача или лицето, организиращо превоза. Когато получилото УНП лице е различно от получателя/купувача, то съобщава УНП на превозвача или на лицето, организиращо превоза и те го предоставят на водача на транспортното средство.

Важно! 
Декларирането на превозите се счита за извършено, ако подадените данни съдържат изискуемата информация и е издаден УНП, предоставен по електронен път. Когато превозът е предназначен за повече от един получател/купувач, за всеки се издава отделен УНП. Уникалният номер за превоза е валиден 14 дни от предоставянето му.
След предварителното деклариране, за което е предоставен по електронен път УНП на стоката, следва да се изпълни и задължението за предоставянето му:

 • задълженото лице следва да съобщи УНП на водача на транспортното средство/лицето, придружаващо стоката/превозвача или лицето, организиращо превоза, или
 • уникалният номер за превоза се съобщава на превозвача или на лицето, организиращо превоза и те го предоставят на водача на транспортното средство.

Уникалният номер за всеки отделен превоз се представя на органите по приходите при извършване на действия по фискален контрол върху движението на СВФР.
Извършеното предварително деклариране не освобождава лицата от задължението за съставяне/предоставяне при проверка на съответни транспортни, счетоводни и други документи във връзка с превоза и доставката на стоката, включително не освобождава водача на транспортното средство/лицето, придружаващо стоката да декларират реалните данни за превоза. В случаи на частично или пълно разминаване между предварително декларираните и реалните данни за превозваните стоки/други данни за превоза, водачът на транспортното средство/лицето, придружаващо стоката са длъжни да подадат:  

 • декларация съгласно приложение № 6 или 
 • декларация съгласно приложение № 7, ако разминаването се отнася само до часа на предстоящо разтоварване/получаване/товарене/претоварване/претоварни операции към Наредбата. 
   

 

 

Последици при нарушаване на забрана за разпореждане на стока

 • При нарушаване на забраната за разпореждане на стоката по време на фискалния контрол, освен налагането на административна санкция, се налагат и предварителни обезпечителни мерки върху имуществото на получателя на стоката за обезпечаване на вземанията за данъци, които биха възникнали.

  При неспазване на реда за предварително деклариране на данни за превоз на стока или несъответствие между предварително декларираното и установеното, при проверката вид и/или количество на стоката, в случаите по чл. 127и разпоредбите на ал. 1 - 6 от ДОПК, се прилагат по отношение на имуществото на доставчик или продавач/прехвърлител в тристранна операция, съответно първия доставчик във верига последователни доставки на стока с висок фискален риск.

  Всички случаи, при които се предприема предварително обезпечаване при фискален контрол. 
   

 

Коригиране и анулиране на подадени данни 

Условията и редът на коригиране или анулиране от задължени лица на подадени данни са посочени в чл.15, съответно в чл.16 от Наредба Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България.

 

Служебно издаване на уникален номер на превоза

При извършване на фискален контрол, когато органът по приходите установи, че не е спазен редът по чл. 8 – 12 от Наредба Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България, уникален номер на превоза (УНП) се издава служебно. В този случай, номерът на протокола за фискален контрол се счита за УНП. 

 

Служебно потвърждаване на получаването/изпращането

Служебно потвърждаване на получаването/изпращането на СВФР се извършва от органите по приходите: 

 • при извършен фискален контрол на последното място на получаване/разтоварване на стока с  висок фискален риск;  
 • когато са извършени действия по фискален контрол на фискален контролен пункт на изход от територията на страната.

Потвърждаването се счита за извършено с издаването на протокола за фискален контрол.

 

Действия, които следва да предприемат задължените лица в случаи на неработеща електронна услуга за предварителното деклариране: 

Когато електронната услуга, предоставена от НАП, не работи и лицата не могат предварително да декларират и/или потвърдят получаването/изпращането на стоките, се преминава към деклариране на съответните данни по ред, начин и формат, определени със заповед на изпълнителния директор на НАП.

За неизпълнение на задължения при фискален контрол получателят/купувачът/ придобиващият в тристранна операция/крайният получател във верига последователни доставки носи административнонаказателна отгорност и подлежи на обезпечаване при фискален контрол.

 • Получателят/купувачът/придобиващият в тристранна операция/крайният получател във верига последователни доставки носи административнонаказателна отговорност в следните случаи:
 • При неизпълнение на задължение по чл. 13, ал. 3 от ДОПК – отговорност по чл. 278б, ал.1 от същия кодекс.
 • При неизпълнение на задължение за предварително деклариране - отговорност по чл. 278б, ал. 3 от ДОПК.
 • При деклариране на неверни данни по чл. 127и, ал. 1-5 от ДОПК - отговорност по чл. 278б, ал. 4 от същия кодекс.
 • При извършване на нарушение на Наредба Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България - отговорност по чл. 278б, ал.5 от ДОПК.
 • При неизпълнение на задължение по чл. 13, ал. 1 от ДОПК – отговорност по чл. 273 от същия кодекс.

Установяването на административни нарушения и налагането на административни наказания се извършва по реда на ЗАНН.

 

Последици при неспазване на реда за предварително деклариране на данни при превоз на стока 

При неспазване на реда за предварително деклариране на данни за превоз на стока или несъответствие между предварително декларираното и установеното при проверката вид и/или количество на стоката в случаите по чл. 127и разпоредбите на ал. 1 - 6 от ДОПК се прилагат по отношение на имуществото на доставчик или продавач/прехвърлител в тристранна операция, съответно първия доставчик във верига последователни доставки на стока с висок фискален риск.

 

При констатирани разминавания на вида и количеството на стоките

Доставката не се потвърждава, а за отклонението незабавно се уведомява НАП, чрез подаване на уведомление на електронен адрес fisc.control@nra.bg. Дейностите по връщане/приемане на СВФР се спират и могат да се възобновят не по-рано от 4 часа след уведомяването или след получено обратно уведомление за това от орган по приходите. 

 

Изключения

Изключения, които не попадат в обхвата на задължителното предварително деклариране:
Не се декларира превоз: за крайно потребление; между обекти на територията на страната, стопанисвани от едно лице; до обект/обекти, стопанисвани от различни лица на територията на страната, когато стоките, предназначени за всеки отделен обект, са с тегло до 500 кг и/или стойността на стоките е в размер до 5000 лв. без данък върху добавената стойност; на течни горива, за които има задължение/са спазени изискванията за подаване на информация за доставките по реда на друг закон. 

 

Доброволно деклариране 

Извън случаите на /задължително/ предварително деклариране, всички данни за превози на стоки с висок фискален риск могат да се декларират доброволно, независимо от товароносимостта на транспортното средство и предназначението му. 
Декларирането се извършва по реда и условията на Наредба Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България. Доброволното деклариране на превози, включително коригиране на данни, се извършва по реда на глава втора от тази наредба.
Възможността за предварително заявяване на превоз на стоки с висок фискален риск е предоставена от законодателя във връзка с правото на задължените лица да им бъде осигурена и предоставена безплатно възможност за електронен обмен на данни с органите по приходите и публичните изпълнители.

 

В случаите на:

Превози при преминаване на СВФР през територията на Република България от една държава - членка на Европейския съюз за друга държава членка, декларирането може да се извърши от изпращача/доставчика, получателя/купувача:

 1. при транзитно преминаване - чрез подаване по електронен път, на електронен адрес: fisc.control@nra.bg на данни, подписани с КЕП, съгласно приложение 9;
 2. при декларирано преминаване с претоварване - чрез подаване по електронен път, на електронен адрес fisc.control@nra.bg на данни, подписани с КЕП, съгласно приложение 9;
 3. при декларирано преминаване с претоварни операции - чрез прилагане на реда по чл. 8 от Наредба Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България - при влизане на транспортното средство на територията на страната и на реда по чл. 9 от същата - при излизане на транспортното средство. 


Важно!
При транзитно преминаване заявеният първоначално час на напускане на територията на страната може да се промени и от водача с подаване на декларация, съгласно приложение № 6 или приложение № 7 на електронен адрес fisc.control@nra.bg. 

Претоварване и претоварни операции са различни понятия! /Виж понятията за претоварване и претоварни операции/.

При декларирано преминаване с претоварване, товаренето на новото транспортно средство следва да се извърши непосредствено след/едновременно с разтоварването на стоката с висок фискален риск. 

При декларирано преминаване с претоварни операции, товаренето на новото транспортно средство се извършва в ден/час, различни от разтоварването. В този случай задължените лица, които доброволно предварително декларират дата, час и място на разтоварване, следва да посочат задължително и дата, час и място на товарене. Данните на разтоварването се декларират по реда на чл. 8, а за товаренето - по реда на чл. 9 от Наредба Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България. 

Право на доброволно деклариране на данни за превоз, свързан с претоварване/претоварни операции на територията на Република България имат и фактическите получатели/изпращачи на стоки. Декларирането се извършва по реда на чл. 8 и чл. 9 от Наредба Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България. За тези лица разпоредбите на наредбата се прилагат в обхват, ограничен до декларираното от тях за претоварване/претоварни операции.

При доброволното деклариране се прилагат и разпоредбите на чл. 13 – 18 от Наредба Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България.
 

Претоварване и претоварни операции

“Претоварване” е дейност по разтоварване на стока, след която непосредствено следва товаренето ѝ на друго/и транспортно/и средство/а или едновременното извършване на дейностите по разтоварване и товарене на друго/и транспортно/и средство/а на стоката.

“Претоварни операции” са дейности по разтоварване на стока, последвани от такива по товаренето ѝ на друго/и транспортно/и средство/а, които се извършват последователно и с прекъсване - на различна дата/в различен час.

 

Фактически получатели/изпращачи на стоката

Фактическите получатели/изпращачи на стоки имат отношение към извършването на претоварване/претоварни операции при движението на стоки с висок фискален риск.
Фактически получатели/изпращачи на стоки при претоварване/претоварни операции са лицата, които не са страни по доставката, но по силата на търговски договор фактически управляват разтоварването и последващото товарене на стоките на друго транспортно средство при претоварване/претоварни операции.

 

Обжалване на действията на орган по приходите

Действията на органите по приходите при извършването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск могат да се обжалват в 14-дневен срок от извършването им пред териториалния директор на ТД на НАП по местонахождение на обекта, на основание чл. 127ж по реда на чл. 41 от ДОПК. Жалбата не спира предприетите действия.

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!