Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34N4
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80C87

СЪДЪРЖАНИЕ

Задълженията на водача на транспортното средство са регламентирани в чл. 13, ал. 1 и 2;  от ДОПК и Наредба Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България: 

 

 • Да оказва съдействие на контролните органи и да им предоставя информация;
 • Да представи на органа по приходите документ за самоличност;
 • Да представи на органа по приходите документите, придружаващи стоката и уникалния номер за превоза;
 • Да декларира пред органа по приходите данни за вида и количеството на стоката, за изпращача и получателя, за мястото и датата на получаване на стоката, както и да заяви очаквания час на разтоварване/получаване в случай, че: липсват документи; документите не съдържат изискуемите данни; превозът на стоката не е деклариран предварително или предварително декларираните данни, в тяхната цялост, не съответстват на действителните;
 • Да уведоми органа по приходите ще се извършват ли разтоварвания/дотоварвания/ претоварвания  или претоварни операции и кога, както и за смяна на транспортни средства/водачи на транспортни средства и лица, придружаващи стоките с висок фискален риск по време на превоза;
 • Да уведоми лицето, посочено като получател/купувач и/или изпращач/продавач на стоката за извършения фискален контрол върху движението на стоката и за поставените технически средства за контрол и за задължението на получателя/купувача да присъства на мястото на получаване/разтоварване на стоката, освен в случаите на предварително декларирани от тях точни данни за превоза;
 • Да запази целостта и да не поврежда техническите средства за контрол, поставени от органа по приходите;
 • Да достави превозваната стока на мястото на получаване/разтоварване/ претоварване/дотоварване;
 • Да достави превозваната стока на мястото, през което транспортното средство следва да напусне територията на страната, в случаите на транзитно преминаване през територията на Република България;
 • Да присъства при премахването на техническите средства за контрол от транспортното средство от органа по приходите.

 

Важно! 
Предварителното деклариране не освобождава от задължението за съставяне/предоставяне, при проверка, на съответните транспортни, счетоводни и други документи във връзка с превоза и доставката на стоката, както и не освобождава водача на транспортното средство и лицето, придружаващо стоката, да декларират реалните данни за превоза.

 

Липса на документи

Частично и/или пълно разминаване между предварително декларирани и реални данни за превоза

При липса на документи и случаи на частично или пълно разминаване между предварително декларираните и реалните данни за превозваните стоки или други данни за доставката и превоза, водачите на транспортни средства/ лицата, придружаващи стоката са длъжни да подадат декларация по образец:

 • декларация съгласно приложение № 6. 
 • декларация съгласно приложение № 7. 

Важно! 
При заявяване на очаквания час на получаване се използва българската часова зона.
 

Промяна на дата, час и място на получаване/разтоварване на стоката 

Промяна на дата, час и място на получаване/разтоварване/дотоварване/претоварване/ претоварни операции/товарене на стоката 

Посочените в документите или декларирани дата и място на получаване/разтоварване на стоката, както и заявеният час за получаване/разтоварване могат да бъдат променени от:

 • получателя/ купувача/ придобиващият в тристранна операция/крайният получател във верига последователни доставки на стоки 
 • доставчика или продавача/прехвърлител в тристранна операция или първият доставчик във верига последователни доставки
 • вносителят/получателят (при превоз на стока с висок фискален риск, който започва от територията на трета страна и завършва на територията на страната, след приключване на митническия режим и вдигане на стоката – вносителят, а когато получателят е различно от вносителя лице – получателя)
 • страна по доставката в случаи на на транзитно преминаване през територията на Република България
 • фактическите получатели/изпращачи на стоките при претоварване/претоварни операции - превозвачът и лицето, организиращо превоза 
 • водача на транспортното средство/лицето, придружаващо стоката.

 

Поставяне на технически средства за контрол /ТСК/

Когато с транспортното средство се превозва стока с висок фискален риск, органите по приходите имат право да поставят ТСК на транспортното средство и печат/щемпел с надпис „висок фискален риск“ върху превозния документ. Всяко ТСК е с уникален номер.
За поставените технически средства за контрол се съставя протокол, екземпляр от който се предоставя на водача на транспортното средство/на лицето, придружаващо стоката.
Когато от транспортно средство, върху което е поставено ТСК, следва да се разтовари/натовари стока на няколко различни места, преди последното получаване, включително във връзка с претоварване/претоварни операции и на стока, която не е СВФР, на всяко от местата, ТСК се отстранява от орган по приходите и след товарене/ разтоварване се поставя от орган по приходите ново ТСК. 
Когато с транспортното средство се превозва освен СВФР и друга стока, при разтоварване на другата стока, не се изисква присъствието на нейния получател/купувач.

 

Отстраняване на поставени техническите средства за контрол

Отстраняването на поставени технически средства за контрол се извършва от орган по приходите:

 • при вътреобщностно придобиване на стоки с висок фискален риск - на мястото на получаване/разтоварване на стоката;
 • при стоки с висок фискален риск, преминаващи през територията на Република България от една държава - членка на Европейския съюз, за друга държава членка - преди излизане на транспортното средство от територията на страната;
 • при движението на стоки с висок фискален риск във вътрешността на страната - на мястото на получаване/разтоварване на стоката.

Органите по приходите могат да отстраняват поставени технически средства за контрол и на места, различни от горепосочените:

 • в случаите, когато от транспортно средство, върху което е поставено техническо средство за контрол, следва да се разтовари/натовари/дотовари/претовари стока /включително стока, която не е стока с висок фискален риск/ на няколко различни места, преди последното получаване на стока с висок фискален риск;
 • когато водачът на транспортното средство не достави превозваната стока на декларираното място на получаване/разтоварване/дотоварване/претоварване или не пристигне на декларираното място, през което транспортното средство следва да напусне територията на страната;
 • в случаи на внезапна проверка.

Техническото средство за контрол се отстранява от орган по приходите не по-късно от 4 часа от заявения от водача час, а когато е подадено искане от задължено лице за промяна за дата, час и място на получаване/разтоварване, отстраняването на ТСК се извършва не по-късно от 24 часа от подаване на искането.

Поставено техническо средство за контрол може да се отстрани от друго лице, освен от орган по приходите, когато това е посочено в издаден протокол за фискален контрол или в получено уведомление от НАП.
 

За неизпълнение на задълженията водачът носи административнонаказателна отговорност:

За неизпълнение на задължение при фискален контрол водачът носи административнонаказателна отговорност:

 • При неизпълнение на задължение по чл. 13, ал. 2 от ДОПК – отговорност по чл. 278б, ал.1 от същия кодекс.
 • При неизпълнение на задължение по чл. 13, ал. 1 от ДОПК – отговорност по чл. 273 от същия кодекс. 
 • При нарушение на Наредба Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България - отговорност по чл. 278б, ал.5 от ДОПК.

Установяването на административни нарушения и налагането на административни наказания се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Обжалване на действия на орган по приходите 

Действията на органите по приходите при извършването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск могат да се обжалват в 14-дневен срок от извършването им пред териториалния директор на ТД на НАП по местонахождение на обекта, на основание чл. 127ж по реда на чл. 41 от ДОПК. Жалбата не спира предприетите действия.


 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!