СЪДЪРЖАНИЕ

Насрещната проверка е способ за събиране на доказателства от значение за вече започнало производство. С насрещната проверка се установяват факти и обстоятелства, свързани с лице, което е страна в започнало ревизионно производство, производство по извършване на проверка или производство по обжалване на административен акт, като тя се извършва при трето лице. При тази проверка не се установяват данъчни или осигурителни задължения, или отговорности на проверяваното лице.

Проверката се извършва от органите по приходите на място при лицето или на мястото, където се намират неговите документи.

Насрещната проверка приключва с протокол, в който се отразяват извършените действия и установените факти и обстоятелства.

Екземпляр от Протокола за извършена насрещна проверка се предоставя на проверяваното лице, освен ако с него се установяват факти и обстоятелства единствено въз основа на документи, които се намират в териториалната дирекция.

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!