Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3K32
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CP4

СЪДЪРЖАНИЕ

Проверка по делегация се извършва когато в процеса на извършване на ревизия или проверка възникне необходимост от установяване на допълнителни факти и обстоятелства свързани с дейността, имуществото, търговските обекти или поделенията на проверяваното лице на територията на друга териториална дирекция.

Проверката по делегация може да бъде извършена в офис, поделение или търговски обект на проверяваното лице или в офис на НАП съобразно обстоятелствата. При проверката се събират доказателствата, писмени и устни обяснения необходими в основното контролно производство. 

Проверката по делегация приключва с издаване на протокол, в който се отразяват констатираните в хода на проверката факти и обстоятелства. Протоколът се предоставя за подпис на проверяваното лице. В случай, че проверката по делегация е извършена единствено въз основа на документи, намиращи се в териториалната дирекция, протоколът не се подписва от проверяваното лице и на него не му се предоставя екземпляр от протокола.

 

Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/,Закон за корпоративното подоходно облагане

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!