Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3K14
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CH5

СЪДЪРЖАНИЕ

Закон

Проверките в търговски обекти са регламентирани от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Проверки в търговските обекти се извършват превантивно от органите по приходите с цел:

 •  установяване на нарушения и предприемане на контролни действия спрямо проверяваните лица;
 • насърчаване изпълнението на данъчните и осигурителни задължения. 

При проверките, които се извършват на място в търговските обекти, се извършва контрол по отчитане на приходите чрез фискални устройства, проследяване на стокови потоци и др. 

В хода на проверките в търговски обекти или други обекти, в които се осъществява стопанска дейност, може да се извършат контролни покупки или открито наблюдение за установяване размера на приходите от продажби на стоки или услуги, установяване наличността на притежавани от лицето активи – материали, стоки или дълготрайни активи, реално заетите лица и други факти и обстоятелства, свързани с дейността. Органите по приходите могат да предприемат и действия по събиране и обезпечаване на доказателства, вкл. обезпечаване на данни в електронен вид от информационни системи за отчитане на продажбите в проверявания обект.

В търговските и производствените обекти на лицата могат да се извършат съвместни контролни действия с контролни органи от други институции.

Обекти, в които може да се извършва проверка

Проверките се извършват в обекти, където се осъществява стопанска дейност или управление на стопанска дейност, а именно:

 • Магазини, складове, хипермаркети, бензиностанции, газстанции и др.;
 • Заведения за обществено хранене;
 • Мотели, хотели и места за настаняване;
 • Производствени помещения;
 • Паркинги и автомобилни къщи;
 • Ателиета за услуги и подвижни такива;
 • Лекарски, зъболекарски кабинети и медицински центрове;
 • Офиси, кантори, канцеларии и други подобни;
 • Обменни бюра;
 • Обекти, в които се осъществява дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие;
 • Недвижими имоти, собственост на физически и юридически лица, в които се осъществява стопанска дейност или нейното управление;
 • Транспортни средства;
 • Строителни обекти;
 • Помещения и места, където се съхраняват материални ценности, парични средства и счетоводни, търговски и други документи или носители на информация, свързани с дейността на задължените лица;
 • Зали за хазартни игри;
 • Други места, където се осъществява стопанска дейност или нейното управление.

 

Действия на органите по приходите в процеса на проверката


В зависимост от вида на обекта и предмета на проверката, органите по приходите извършват: 
 

 • контролна покупка и/или пряко наблюдение на обекта за контрол за констатиране спазването от лицата на задължението за издаване на фискален бон за всяка продажба на стока/услуга
 • проверка на документите, изискуеми за дейността
 • проверка по спазване на задълженията във връзка с данъци и задължителните осигурителни вноски;
 • оглед на помещенията и прилежащите към тях площи;
 • преброяване и проверка на фискалните устройства в обекта и изискуемите документи за тях;
 • проверка за наличие и правилно отразяване на дневните обороти в книгата за дневните финансови отчети, за всяко находящо се в обекта фискално устройство, в т.ч. отразяване на оборота, документиран чрез касови бележки от кочан, издадени по време на ремонт на фискалното устройство, както и за извършените сторно операции;
 • установяване на произхода на стоките, предлагани за продажба в обекта;
 • преброяване на игрални устройства в обекта;
 • преброяване и проверка за наличие и истинност на държавен знак (титър) върху изделията от благородни метали (злато и сребро);
 • извеждане на периодични отчети на фискалната памет от наличните в проверявания обект ФУ по отчетни периоди;
 • установяване на количеството на налични активи в търговски и производствени обекти;
 • установяване собствеността на проверявания обект;
 • установяване на заетите лица в обекта и проверка за спазване на осигурителното законодателство;
 • проверка и съпоставка на наличността в касата и отчетения оборот от продажби чрез фискалното устройство в обекта, както правилното отразяване на служебно въведени/изведени суми от/в касата, при наличие на такива операции.

 

Права и задължения на проверяваните лица

Участниците в производствата и техните представители са длъжни да упражняват процесуалните си права добросъвестно и съобразно добрите нрави. Всички лица, които са заинтересовани от изхода на производствата по този кодекс, имат равни процесуални възможности да участват в тях за защита на своите права и законни интереси. Органите по приходите и публичните изпълнители са длъжни да осигурят на участниците в производствата възможност да упражнят процесуалните си права и правото си на защита (чл. 6 от ДОПК).

Права на проверяваните лица:

Проверяваните лица имат право:

 • на уважение към честта и достойнството им при осъществяване на процесуалните действия по време на проверката;
 • да им бъдат разяснявани правата в контролните производства, включително и правото на защита в административното, изпълнителното и съдебното производство, и да бъдат предупредени за последиците от неизпълнение на задълженията им;
 • на опазване в тайна на сведенията, фактите и обстоятелствата, представляващи данъчна и осигурителна информация;
 • да изискват от органите по приходите при изпълнение на правомощията им да се легитимират и да показват акта, въз основа на който се предприемат съответните действия (чл. 17, ал. 1 от ДОПК).

 

Задължения на проверяваните лица:

Проверяваните лица са длъжни:

 • да предоставят на органите по приходите всички данни, сведения, документи, книжа,  носители на информация и други доказателства, отнасящи се до фактите и обстоятелствата, подлежащи на установяване в съответното производство, и да посочат всички лица, държавни или общински органи, при които се намират такива (чл. 37, ал. 2 от ДОПК); 
 • лицата, ползващи информационни системи, продукти или архиви, следва да съхраняват и създадените/получените данни в електронен вид, независимо от съхранението им на друг носител, и ги предоставят при поискване  (чл. 38, ал. 3 ДОПК); 
 • да осигурят достъп до автоматизираните си информационни системи, продукти или архиви, когато събирането, съхраняването и обработката на горепосочената информация се извършва по този начин (чл. 39, ал. 1 ДОПК).

В случай че проверяваното лице откаже да осигури достъп до подлежащ на контрол обект или откаже да представи книжа, или други носители на информация, екипът на НАП могат да поискат съдействие от органите на МВР, вкл. за извършване на претърсване или изземване  по предвидения за това в Наказателно-процесуалния кодекс ред.
 

Легитимиране на органите по приходите


При извършване на контролни действия в обект, органите по приходите се легитимират чрез представяне на служебна карта (линк към пр. карта), като моментът на легитимиране се избира в зависимост от целта на проверката. 

 

Обезпечаване на доказателства

В хода на проверката, екипът на НАП може да предприеме действия за обезпечаване на доказателства чрез: 

 • опис или изземване с опис на ценни книжа, вещи, документи, книжа и други носители на информация;
 • копиране на информация от и на технически носители, даващи възможност за възпроизвеждането й, като се вземат необходимите технически мерки за запазване на автентичността й. 

Когато е невъзможно действията да бъдат извършени своевременно, проверяващите могат да запечатат обекта или част от него, там където се намират подлежащите на обезпечаване доказателства, за срок до 48 часа (чл. 40, ал.2 от ДОПК).

Документиране на резултатите от проверката

За констатираните факти и обстоятелства задължително се съставя протокол и/или доклад, който съдържа:

 • номера и датата на съставянето му;
 • името и длъжността на органа, който го е съставил, и на органите, които са извършили действията;
 • имената, адресите и качеството на лицата, които не са органи по приходите и са участвали/присъствали при извършване на действията;
 • индивидуализиращите данни за проверяваното лице;
 • датата, мястото и времето на започване и завършване на действията;
 • установените факти и обстоятелства и събраните доказателства;
 • изисканите документи и справки и срока, в който следва да бъдат представени;
 • направените искания, бележки и възражения, ако има такива;
 • пред кой орган и в какъв срок могат да се обжалват действията, ако това е допустимо.

Протоколът се подписва от служителя на НАП, който го е съставил, и от проверяваното лице, съответно от неговия представител или пълномощник, работник или служител (отбелязва се в какво качество го подписва). На проверяваното /подписалото се/ лице се предоставя единият от екземплярите (чл. 50, ал. 4 от ДОПК). 

Когато лице, съответно неговия представител или пълномощник, работник или служител откаже да подпише протокола - този факт се удостоверява с подписа на поне един незаинтересован свидетел, присъствал на отказа, като се отбелязват името и адресът му. 

След приключване на проверката, екземпляр от протокола се класира и съхранява  в досието на задълженото лице в компетентната териториална дирекция на НАП. 

Последващи действия

При установени факти и обстоятелства, които изискват допълнително проучване и разясняване, органите по приходите могат да предприемат следните контролни действия: 

 

Административнонаказателна отговорност за извършени нарушения

В случай, че бъде установено деяние /действие или бездействие/, което съставлява административно нарушение на норма от данъчното или осигурителното законодателство, се образува административнонаказателно производство по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. На лицето, извършило административното нарушение се издава наказателно постановление, в което се определя вида /глоба или имуществена санкция/ и размера на административното наказание.

Наказателното постановление подлежи на обжалване в седемдневен срок от датата на връчването му пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението, съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от ЗАНН. До влизане в сила на наказателното постановление не се предприемат действия за събиране на наложената глоба или имуществена санкция. 
 

Принудителна административна мярка запечатване на обект /ПАМЗО/

С разпоредбата на чл. 187, ал. 1 от ЗДДС е предвиден ред за налагане на принудителна мярка за обекти, за които са установени нарушения, включително, когато към момента на запечатване обектите се стопанисват от трето лице, което знае, че обектът ще бъде запечатан.

Принудителна административна мярка запечатване на обект, за срок до 30 дни, се налага независимо от ангажираната административнонаказателна отговорност по реда на ЗАНН, когато в хода на извършена проверка се установи наличие на някое от лимитативно посочените основания в разпоредбата на чл. 186, ал. 1 от ЗДДС.

Принудителната административна мярка може да бъде обжалвана по реда на глава десета от Административнопроцесуалния кодекс. До влизането й в сила не се предприемат фактически действия по запечатване на обекта, в който е установено нарушението, освен в случаи, при които е инкорпорирано разпореждане за предварително изпълнение на принудителната административна мярка, при наличие на основанията визирани в чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс.
 

Специфични контролни действия в определени търговски обекти

Проверка на обменно бюро

Целта на проверката е да се установи спазват ли лицата, осъществяващи дейност като обменно бюро, разпоредбите на Валутния закон; Наредба № 4/ 08.08.2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра, Наредба Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства, Наредба №18/2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обръщение и Закона за счетоводството.

Проверка на игрални зали с хазартни игрални автомати и игрални казина

Целта на проверката е да се установи спазват ли се разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за хазарта и Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа в бинго залите, игралните зали с хазартни игрални автомати и в казината.  

Проверка на обекти, в които се осъществяват сделки с благородни метали 

Целта на проверката е да се установи спазват ли се разпоредбите на валутното законодателство, когато урежда регистрационния режим на лицата, които добиват, преработват или търгуват с изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, наличието на маркировка върху изделията, както и други изисквания към дейността по добиване, преработка и търговия с благородни метали и скъпоценни камъни, регламентирани в Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие.

Наредба Н-18/13.12.2006 г.,Закон за ДДС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!