Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KB0
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CP5

СЪДЪРЖАНИЕ

Проверка за регистрация/дерегистрация по ЗДДС се извършва при подадено заявление от задължено лице или при констатиране от орган по приходите в хода на проверка или ревизия, на основания за задължителна регистрация/дерегистрация по ЗДДС.

Проверка за регистрация

Проверката за регистрация е съвкупност от действия на органи по приходите с цел установяване наличието или липсата на основания за доброволна или задължителна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). 

При проверката за регистрация по ЗДДС се изясняват, следните факти и обстоятелства:

 • спазен ли е срокът за подаване на заявление за задължителна регистрация по ЗДДС;
 • декларираните от лицето обстоятелства и основания за регистрация – проверяват се данните, вписани в заявлението и приложените към него документи. Ако информацията, съдържаща се в заявлението и документите към него не е достатъчна, се събират допълнителни доказателства по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) – както служебно чрез извършване на насрещна проверка, проверка по делегация, проверка в търговски обекти, искане на информация от трети лица, извършване на експертизи, така и от проверяваното лице чрез изискване на допълнителни документи и писмени обяснения по конкретни факти и обстоятелства, предмет на проверката;
 • каква е характеристиката на осъществяваната дейност от проверяваното лице – отрасловата й определеност, според издадените от лицето фактури и поети от него задължения по валидни договори;
 • как е формиран облагаемия оборот, като се изследва фактическото осъществяване на доставките и правилното третиране на облагаемите доставки, съобразно вида им, мястото им на изпълнение, датата на възникване на данъчното събитие, специалните режими на облагане и размера на данъчната основа;
 • идентифицират се клиентите на проверяваното лице, в т.ч. тези с качество на „свързани лица”;
 • какъв е предмета на доставките, които извършва проверяваното лице;
 • изяснява се наличие на материални и кадрови ресурси, необходими за осъществяването на дейността;
 • уточняват се обстоятелствата, относно адреса за кореспонденция, седалището и адреса на управление, валидни към момента на проверката;
 • кои са лицата, упълномощени да представляват търговеца и кои са посочените от него лица за контакти;
 • кои са лицата, водещи счетоводната отчетност;
 • наличието на данни за предходни регистрации по ЗДДС.

Отказ на регистрация

Отказ за регистрация по ЗДДС се прави когато проверяваното лице:

 • не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на ДОПК;
 • промени адреса си за кореспонденция и не уведоми по предвидения за това ред приходната администрация;
 • системно не изпълнява задълженията си по този закон;
 • има публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения;
 • не посочи електронен адрес за кореспонденция за период, по-дълъг от три месеца от възникване на задължението за уведомяване;
 • не представи или не осигури достъп до издадени или съставени от него оригинални счетоводни документи, изискани от органа по приходите, освен ако документите са загубени или унищожени, за което лицето е уведомило органите по приходите.

Срок на проверката

Срокът за извършване на проверка за регистрация е 7 дни от подаването на заявлението за регистрация по ЗДДС.

Резултат от проверката

След приключване на проверката се издава един от следните документи:

 • Акт за регистрация по ЗДДС – когато е установено, че задълженото лице отговаря на условията за регистрация;
 • Отказ за регистрация по ЗДДС – когато е установено, че не са изпълнени условията за регистрация;
 • Удостоверение за регистрация – издава се едновременно с акта за регистрация;
 • Уведомително писмо – писмо, което се връчва на регистрираното по ЗДДС лице с информация за задълженията му по ЗДДС.

Проверка за дерегистрация

Проверката за дерегистрация е съвкупност от действия на органи по приходите с цел установяване наличието основания за доброволна или задължителна дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). 

При проверката се изясняват данните, вписани в заявлението за дерегистрация и приложените към него документи, установяват се и всички факти и обстоятелства, съотносими към дейността на проверяваното лице, в качеството му на задължено лице по смисъла на ЗДДС. Ако информацията, съдържаща се в заявлението и документите към него не е достатъчна, се събират допълнителни доказателства по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – както служебно чрез извършване на насрещна проверка, проверка по делегация, проверка в търговски обекти, искане на информация от трети лица, извършване на експертизи, така и от проверяваното лице чрез изискване на допълнителни документи и писмени обяснения по конкретни факти и обстоятелства, предмет на проверката.

Резултат от проверката

След приключване на проверката се издава един от следните документи:

– Акт за дерегистрация по ЗДДС – когато при проверката се установи, че задълженото лице отговаря на условията за дерегистрация по ЗДДС. Актът се издава в  7-дневен срок от приключване на проверката;

– Отказ за дерегистрация по ЗДДС – когато не са налице основания за дерегистрация по ЗДДС. Отказът се издава в 7-дневен срок от приключване на проверката за дерегистрация по ЗДДС.

За дата на дерегистрация по ЗДДС се счита датата на връчване на акта за дерегистрация, както в случаите когато лицето е подало заявление за дерегистрация по избор, така и когато дерегистрацията е по инициатива на орган по приходите.

ДДС при сделки в ЕС,Закон за ДДС,ДДС в България

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!