Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KD1
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80C95

СЪДЪРЖАНИЕ

При проверката се събира информация за получените (придобитите) от проверяваното лице доходи, в т.ч. облагаеми и необлагаеми (декларирани доходи по годишната данъчна декларация, доходи от хазарт, доходи от заеми или други специфични източници на средства).

Установява се имущественото състояние на проверяваното лице, което включва притежавани недвижими и движими вещи, благородни метали и произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети, пари в брой, ценни книжа, дялови участия, ограничени вещни права, други имуществени права (авторски права и права на индустриалната собственост) без значение от начина по който е било придобито имуществото (покупка, дарение, завещание, наследство).

Установяват се направените от проверяваното лице разходи, в които се включват разходите за издръжка и живот, за бита, за образование, за лечение, за почивки и развлечения. 

Въз основа на събраната информация и доказателства се извършва съпоставка на декларираните и/или получени от проверяваното лице доходи и източници на финансиране с притежаваното имущество и направените от него разходи за съответния годишен период.

За установените в хода на проверката факти и обстоятелства се изготвя протокол. В случай, че не се открият несъответствия контролното производство приключва със съставения протокол, които се предоставя на проверяваното лице за подпис.

В случай, че се открият несъответствия органа по приходите има право на избор какъв да законов ред да приложи за да определи дължимите данъци - да покани проверяваното лице само да декларира своите укрити доходи или да поиска извършването на ревизия по аналог (чл. 122 от ДОПК)

За реда на извършване на проверката, правата и задълженията на проверяваните и проверяващите и актовете, съставяни от органите по приходите – вижте Проверки

Закон за данъците върху доходите на физическите лица,Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/,Закон за корпоративното подоходно облагане

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!