Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3K50
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80C96

СЪДЪРЖАНИЕ

Проверка за установяване на факти и обстоятелства (ПУФО) се извършва с цел установяване спазването на данъчното и осигурителното законодателство, както и установяването на определени факти и обстоятелства от значение за задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски на проверяваното лице. С ПУФО не се установяват задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски на проверяваното лице.

Повод за извършване на проверка за установяване на факти и обстоятелства може да бъде:

  • Извършена селекция по предварително определени критерии;
  • Получено писмо от горестоящ орган във връзка с получени сигнали и жалби;
  • Получено искане от задължено лице; 
  • Получено уведомление за откриване на производство по несъстоятелност, прекратяване, прехвърляне и преобразуване на предприятие;
  • Установяване на очевидна фактическа грешка;
  • Преустановяване на данъчни измами;
  • Прилагане на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)

Проверката за установяване на факти и обстоятелства се извършва в офис или в обект, където проверяваното лице, осъществява своята дейност или офис на НАП съобразно обстоятелствата. При проверката се събират и доказателства за установените факти и обстоятелства, като при необходимост се искат обяснения от проверяваното лице..

Видове проверки за установяване на факти и обстоятелства:

Проверка за установяване наличие на основание за корекция след деклариране по ЗДДС или издаване на данъчни документи се извършва при получено писмено уведомление по реда на чл. 126, ал. 4, 5 или 6 от ЗДДС от страна на задължено лице с прекратена регистрация по ЗДДС. В резултат на извършената проверка, органът по приходите преценява наличието на основания за извършване на корекции и/или издаване на данъчни документи, като може да издаде разрешение за извършване на корекции на допуснати грешки в подадени декларации и отчетни регистри от дерегистрирано по закона лице, разрешение за издаване на данъчни документи  или отказ за извършване на корекции или издаване на данъчни документи. Издадените разрешения или отказ за извършване на корекция или издаване на данъчни документи се връчват на проверяваното лице по реда, предвиден в ДОПК.

Проверката за установяване на факти и обстоятелства приключва с издаване на протокол, в който се отразяват и анализират констатираните в хода на проверката факти и обстоятелства или с издаването на друг специфичен документ (поискано удостоверение). Изготвените документи се предоставят за подпис на проверяваното лице. В случай, че проверката е извършена единствено въз основа на документи, намиращи се в териториалната дирекция, протоколът от проверката не се подписва от проверяваното лице и на него не му се предоставя екземпляр от протокола. 

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!