Z6_PPGAHG800HBI806CAPN2P6MDF6
Z7_PPGAHG800HBI806CAPN2P6MDV5

СЪДЪРЖАНИЕ

Правна рамка

Правилата за автоматичен обмен на информация, предоставяна от цифровите платформи по отношение на продавачите в споделената икономика, са уредени в Раздел VIII на глава шестнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Разпоредбите на Кодекса въвеждат в българското законодателство правилата на:

Република България подписа Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за доходи, получени чрез цифрови платформи (DPI MCAA), на специална церемония по подписване, проведена в Севиля на 09.11.2022 г., в рамките на 15-тата пленарна среща на Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели. 

 

Цел на автоматичния обмен на информация, предоставяна от цифровите платформи

Целта на новите правила е да задължат операторите на платформи да събират и предоставят информация за лицата (продавачи), които извършват относими дейности и реализират доходи чрез платформите. Фокусът на проекта е насочен към облагане на доходите на лицата, които осъществяват дейност/получават доходи чрез цифровите платформи, а не на печалбите на самите оператори на платформи.
Основните задължения на операторите на платформи са:

 • да извършат комплексна проверка по отношение на регистрираните продавачи, за да определят юрисдикцията, на която са местни лица за данъчни цели;
 • да предоставят на данъчната администрация информация за извършените чрез платформата относими дейности/трансакции.

 

Какво включват относимите дейности?

Относимите дейности обхващат следните четири категории дейности:

 • отдаване под наем на недвижимо имущество, включително жилищни и търговски имоти, апартаменти, хотелски стаи, вили, места за паркиране и т.н.;
 • лични услуги;
 • продажба на стоки;
 • отдаване под наем на всякакъв вид превозни средства.

Личните услуги са услуги, които включват работа за определено време или за изпълнение на определена задача от едно или повече физически лица, действащи самостоятелно или от името на образувание, и които се извършват дистанционно/по електронен път или на място/физически по искане на потребител, направено чрез платформата. Това включва широк набор от услуги като транспортни услуги и услуги за доставка, ръчен труд, ремонти, почистване, уроци, копирайтинг, манипулиране на данни, както и канцеларски, правни или счетоводни задачи, при условие че се извършват след конкретно искане на конкретен (набор от) потребител(и).

 

Какво представляват цифровите платформи?

Платформа е програмен продукт, например Интернет страница, компютърно или мобилно приложение, който позволява свързване на продавачи с други потребители с цел пряко или непряко извършване на относима дейност за тези потребители. Платформата се явява посредник между продавачите и крайните потребители на стоките и услугите.
Платформа не включва програмен продукт, при който, без да се извършват допълнителни действия във връзка с относима дейност, могат да бъдат изпълнявани само следните действия:

 • обработване на плащания във връзка с относима дейност;
 • обявяване или рекламиране на относима дейност от страна на потребители (напр. сайт за обяви, чрез който не могат да се сключват договори между продавачи и потребители);
 • пренасочване или прехвърляне на потребители към платформа.

 

Кои лица имат задължение за предоставяне на информация?

Задължението за предоставяне на информация е на т.нар. оператори на платформи. Оператор на платформа е образувание, което сключва договори с продавачи за предоставяне на достъп до платформата или до част от нея.
Оператор на платформа, който е местно лице за данъчни цели на Република България, има задължение за предоставяне на информация на изпълнителния директор на НАП. Когато операторът не е местно лице на Република България или на друга държава - членка на ЕС, също следва да предоставя информация, ако отговаря на някое от следните условия:

 1. учреден е съгласно законодателството на Република България;
 2. има място на управление, включително на действително управление, в Република България;
 3. има място на стопанска дейност в Република България и не е квалифициран оператор на платформа извън ЕС.

Операторите на платформи, отговарящи на горните условия, следва да уведомят изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за извършването на дейност в това качество в срок до 30.06.2023 г., съответно в тримесечен срок от започване на дейността. За да изпълнят това задължение, операторите на платформи могат да използват Уведомление за извършване на дейност като оператор на платформа

 

Операторите на платформи, които не отговарят на горните условия (т.е. няма някакво установяване в Република България или държава членка), но съдействат за извършването на относима дейност от продавачи от държави членки, или на относима дейност, която включва отдаването под наем на недвижимо имущество, намиращо се в държава членка, и не са квалифициран оператор на платформа извън ЕС, също следва да предоставят информация. Този вид оператори имат задължението да се регистрират пред компетентния орган на избрана от тях държава членка при започване на дейност като оператор съгласно DAC7.

 

Когато оператор избере да се регистрира в Република България, трябва да подаде пред изпълнителния директор на НАП следното заявление: Заявление чуждестранен оператор

 

Изключени оператори на платформи

Изключен оператор на платформа е оператор на платформа, който предварително и на годишна основа е удостоверил пред изпълнителния директор на НАП по удовлетворителен начин, че бизнес моделът на платформата е устроен така, че в нея не участват продавачи, за които се предоставя информация (т.е. платформата е достъпна само за изключени продавачи). 
Всички такива изключени оператори на платформи подлежат на регистрация в централен регистър, поддържан от Европейската комисия и достъпен за държавите членки. За да се възползва от режима на изключен оператор на платформа, операторът трябва да подаде пред изпълнителния директор на НАП следното заявление: Заявление изключен оператор

 

Продавачи, за които се предоставя информация

Продавач е всяко физическо лице или образувание, регистрирано като потребител на платформа в който и да е момент през календарната година, за която се предоставя информация, и извършващо относима дейност. На практика това са физически и юридически лица, които продават стоки, отдават под наем недвижимо имущество или транспортни средства или извършват услуги чрез платформата.
Информация се предоставя за активни продавачи, които са: 

 • местни лица на Република България, на друга държава членка или на партньорска юрисдикция, или 
 • отдавали под наем недвижимо имущество, намиращо се в Република България, в друга държава членка или в партньорска юрисдикция.

 

За определени категории продавачи не следва да се предоставя информация. Изключен продавач е този, който отговаря на някое от следните условия:

 • е държавно образувание;
 • e образувание, чиито акции се търгуват регулярно на място за търговия на ценни книжа, или свързано образувание на образувание, чиито акции се търгуват регулярно на място за търговия на ценни книжа;
 • е образувание, за което операторът на платформа е съдействал за повече от 2000 относими дейности по отдаване под наем на обявен недвижим имот през календарната година, за която се предоставя информация; или
 • е продавач, за когото операторът на платформата е съдействал за по-малко от 30 относими дейности по продажбата на стоки, и за който общият размер на възнаграждението, платено или начислено, не е надхвърлило левовата равностойност на 2000 евро през календарната година, за която се предоставя информация.

 

Срок и начин за предоставяне на информация


Операторите на платформи следва да предоставят информация за продавачите, опериращи чрез платформата през съответната календарна година, в срок до 31 януари на следващата година. Информацията се подава по електронен път по ред и във формат, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Предстои да бъде публикуван документ, които ще опише техническите изисквания и формата на отчетния файл. 

 

Документи за изготвяне на отчетните файлове

1. Заповед № ЗЦ-У-2190/17.10.2023 г. 

2. Указание за изготвяне на отчетни файлове от оператори на платформи (DPI/DAC7)

3. XSD схема

4. Примерни xml файлове

 

Юрисдикции, за които се предоставя информация

Заповед ЗЦУ-118/16.01.2024 г. за утвърждаване на списъка с държавите членки и партньорски юрисдикции, за които операторите на платформи следва да предоставят информация за отчетната 2023 г.

Контролна дейност

Заповед З-ЦУ-2347/13.11.2023 г. за контролна дейност

 

Информационни материали

График за дейностите за операторите на платформи

Задължения на операторите на платформи

Информация за продавачите

Срокове за автоматичния обмен


 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!