Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM800V0
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CF7

СЪДЪРЖАНИЕ

Процедурата за взаимно споразумение е административна процедура, насочена към разрешаването на проблеми, свързани с тълкуването, прилагането и отстраняването на данъчно облагане, несъответстващо на сключените от България Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) или на Конвенцията за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия 90/436/ЕИО (Арбитражната конвенция). Тя се осъществява между компетентните органи на договарящите държави, като данъкоплатецът не взима пряко участие в процедурата, но е своевременно информиран за напредъка и изхода й.

Правно основание

Правното основание за осъществяване на процедурата са разпоредбите относно процедурата за взаимно споразумение, предвидени в съответната СИДДО или в Арбитражната конвенция.

Всички СИДДО, сключени от България, предвиждат разпоредби относно процедурата за взаимно споразумение. Тези разпоредби са базирани на Модела на данъчна спогодба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), с някои отклонения от този Модел в ограничен кръг спогодби.

Арбитражната конвенция се прилага, за да се избегне двойното данъчно облагане, когато при корекция на трансферните цени печалби, които са включени в печалбите на предприятие от една договаряща държава, са също така включени или съществува вероятност да бъдат включени в печалбите на предприятие от друга договаряща държава. Конвенцията се прилага и по отношение на причисляването на печалби към места на стопанска дейност.

Стартиране на процедура за взаимно споразумение

Данъкоплатците, които смятат, че са обект на данъчно облагане, което не е в съответствие с разпоредбите на приложимата СИДДО или на Арбитражната конвенция, могат да подадат искане за стартиране на процедура за взаимно споразумение. В България процедурите за взаимно споразумение се осъществяват от директора на дирекция СИДДО при ЦУ на НАП. Искането за стартиране на процедура за взаимно споразумение следва да бъде адресирано до директора на дирекция СИДДО и да се подаде на следния адрес:

ЦУ на НАП, дирекция СИДДО, бул. „Княз Дондуков“ № 52, София 1000.

Ръководство за прилагане на процедурата за взаимно споразумение в България

Ръководство за прилагане на процедурата за взаимно споразумение в България
23.10.2020

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!