Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3405
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SJ7

СЪДЪРЖАНИЕ

Осигурено лице е

 • физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване и за което
  • са внесени или дължими осигурителни вноски,
  • не са внесени или дължими осигурителни вноски, но е в платен или неплатен отпуск за отглеждане на дете, временна неработоспособност, бременност, раждане и осиновяване на дете до 5-годишна възраст или е в неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година (съгласно чл. 9, ал. 2, т. 1 – 3 от КСО);
 • самоосигуряващите се лица се смятат за осигурени за времето, през което са внесени дължимите авансови осигурителни вноски (съгласно чл. 6, ал. 8); За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се приемат периодите на временна неработоспособност, бременност, раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст и осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) без оглед дали са получавали или не парично обезщетение (съгласно чл. 9, ал. 2, т. 5).
 • морските лица се смятат за осигурени за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски.

Задължително осигурени за всички рискове

Задължително осигурени за общо заболяване, майчинство, инвалидност, поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица са:

 • работниците и служителите, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране с изключение на:
  • морските лица. Те задължително се осигуряват за общо заболяване и майчинство, инвалидност, поради общо заболяване, старост, смърт, трудова злополука и професионална болест, а по свое желание могат да се осигуряват за безработица. Вижте: фиш І.І.4  от Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. 
  • сключилите трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда). Сезонните работници задължително се осигуряват за инвалидност, поради общо заболяване, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест. 
 • държавните служители по Закона за държавния служител;
 • съдии, прокурори, следователи, държавни съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в Инспектората на ВСС:
  • съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители,
  • членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет,
  • кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по Закона за съдебната власт;
 • военнослужещите:
  • служещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, резервистите на активна служба и резервистите на срочна служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България,
  • държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража,
  • държавните служители по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, по Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ и по Закона за специалните разузнавателни средства,
  • офицерите и сержантите по Закона за Националната служба за охрана,
  • лицата по чл. 69, ал. 6 от КСО; /чл. 69 се отнася за придобиване на право на пенсия, а ал. 6  за „Служителите в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някои от дейностите по чл. 17, ал. 2, т. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи“. 
 • членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията
 • управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица,
 • членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества,
 • синдиците и ликвидаторите,
 • лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества,
 • лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон;
 • лицата на изборни длъжности;
 • духовниците:
  • служителите с духовно звание на Българската православна църква
  • служителите на други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;
 • кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по Закона за съдебната власт. 

Задължително осигурени за всички рискове, с изключение на безработица

Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност, поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест, с изключение на безработица са: 

 • лицата, включени в програми за подкрепа на майчинството и насърчаване на заетостта, за които в съответната програма е предвидено, че не се осигуряват за безработица;
 • членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията.

 

Задължително осигурени за пенсии и по избор за общо заболяване и майчинство

Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:

 • регистрираните като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност. 

            По избор се осигуряват и за общо заболяване и майчинство

 • еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

            По избор се осигуряват и за общо заболяване и майчинство

 • регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители.

            По избор се осигуряват и за общо заболяване и майчинство

Самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание по реда на чл. 1, ал. 6 от Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

За повече информация вижте: Фиш I.I.3, стр. 2 от Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя 

 

Задължително осигурени за пенсии

 • работещи без трудово правоотношение, които:
  • получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец
  • които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение;
  • лицата, които извършват дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове.

   
 

По желание за пенсии

Могат да се осигуряват по свое желание за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. За своя сметка могат да внасят:

 • изпратените на работа в чужбина от български посредник.
 • работещи в международни органи и организации: работещите в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи;
 • съпрузи на дипломатически служители: съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатическа служба за времето, през което са пребивавали в чужбина по време на задграничния им мандат ако не са осигурени на друго основание или по законодателството на приемащата държава съгласно действащ международен договор, по който Република България е страна или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.

 

По желание за пенсии и за общо заболяване и майчинство

Могат да се осигуряват по свое желание за инвалидност, поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, ако не са задължително осигурени за тези рискове на друго основание, съпрузите на

 • упражняващите свободна професия и/или занаятчийска дейност,
 • регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност.

Вижте още: Осигуряване на съпрузите

Осигурявам се сам,Държавно обществено осигуряване (ДОО),Осигурителен доход – обща страница,Закон за здравното осигуряване,Деклариране осигуряване и трудови договори

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!