Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3442
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SB5

СЪДЪРЖАНИЕ

Осигурителният доход е месечен доход и е основата, върху която се изчисляват и правят осигурителните вноски.

Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност.

Елементите на възнаграждението, както и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, са определени с Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Осигурителният доход включва всички доходи и възнаграждения, включително възнагражденията по чл. 40, ал. 5 от КСО и други доходи от трудова дейност на осигурения.

 

Видове осигурителен доход

По отношение на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски, са установени:

 • Минимален месечен размер на осигурителния доход  – повече информация във фиш І.І.8.1 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
  • Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии;
  • Минимална месечна работна заплата за страната за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход;
  • Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица.
 • Максимален месечен размер на осигурителния доход – повече информация във фиш І.І.8.2 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

 

Размер на осигурителния доход

С чл. 9 от ЗБДОО за 2024 г. са определени следните размери на тези доходи за 2024 г.:

 • Минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии от 1 януари 2024 г. съгласно Приложение №1 (чл. 9, т. 1) 
 • Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 933 лв. ;
 • Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 933 лв. 
 • Максимален месечен размер на осигурителния доход – 3750 лв. 

Самоосигуряващите се лица определят и окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход. 

Вижте повече в: Самоосигуряващите се.

Повече информация може да намерите и във фиш І.І.8.3 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Вижте и таблица за 2024 г. с дохода, върху който се внасят осигурителни вноски.

Осигурителния доход за различните видове осигурени лица може да видите във фиш І.І.8.5 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. 

Доходите, върху които не се изчисляват и внасят осигурителни вноски са определени в чл. 1, ал. 8 от Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. Можете да ги видите във фиш І.І.8.4 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. 

Осигурявам се сам,Държавно обществено осигуряване (ДОО),Осигурителен доход – обща страница

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!