Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3442
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SB5

СЪДЪРЖАНИЕ

Осигурителният доход е месечен доход и е основата, върху която се изчисляват и правят осигурителните вноски.

Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност.

Елементите на възнаграждението, както и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, са определени с Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

Осигурителният доход включва всички доходи и възнаграждения, включително възнагражденията по чл. 40, ал. 5 от КСО и други доходи от трудова дейност на осигурения.

 

Видове осигурителен доход

По отношение на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски, са установени:

 

Размер на осигурителния доход

С чл. 9 от ЗБДОО за 2023 г. са определени следните размери на тези доходи за 2022 г.:

  • Минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за периода от 1 януари до 31 юли 2023 г. съгласно Приложение №1 (чл. 9, т. 1, б. „а“) и за периода от 1 август до 31 декември 2023 г. съгласно Приложение №1А (чл. 9, т. 2, б. „а“)
  • минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 710 лв. – за периода от 1 януари до 31 юли 2023 г. и 780 лв. - за периода от 1 август до 31 декември 2023 г.;
  • Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 710 лв. – за периода от 1 януари до 31 юли 2023 г. и 780 лв. - за периода от 1 август до 31 декември 2023 г.;
  • Максимален месечен размер на осигурителния доход – 3400 лв. 

Самоосигуряващите се лица определят и окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход. 

Вижте повече в: Самоосигуряващите се.

Повече информация може да намерите и във фиш І.І.8.3 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Вижте и таблица за 2023 г. с дохода, върху който се внасят осигурителни вноски.

Осигурителния доход за различните видове осигурени лица може да видите във фиш І.І.8.5 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Доходите, върху които не се изчисляват и внасят осигурителни вноски са определени в чл. 1, ал. 8 от Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. Можете да ги видите във фиш І.І.8.4 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Осигурявам се сам,Държавно обществено осигуряване (ДОО),Осигурителен доход – обща страница

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!