Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34G7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SB4

СЪДЪРЖАНИЕ

Осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които са задължени  да внасят осигурителни вноски за други физически лица. Задължението касае осигурителните вноски, които са за сметка на осигурителя и вноските, които са за сметка на съответните физически лица.

Задължение на осигурителите е и периодично да представят данни в Национална агенция за приходите. 

Самоосигуряващо се лице е физическо лице, което плаща изцяло осигурителни вноски за своя сметка. Самоосигуряващите се са осигурители за самите себе си и същевременно са осигурени лица за времето, през което са внесли дължимите осигурителни вноски. 

Вноски за държавното обществено осигуряване за своя сметка са длъжни да внасят:

  • регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
  • упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
  • регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите

Самоосигуряващите се лица имат задължение и периодично да представят данни в Национална агенция за приходите.

 Вижте Осигурявам се сам.

Осигурителите/осигуряващите и самоосигуряващите се лица и/или лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО могат да образуват осигурителни каси. Начинът и редът за създаването и функционирането на осигурителните каси са уредени в Наредба за осигурителните каси

Осигурявам се сам,Държавно обществено осигуряване (ДОО),Осигурителен доход – обща страница,Осигурителна каса

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!