Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34O4
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SB6

СЪДЪРЖАНИЕ

Размерът и разпределението на осигурителните вноски за всеки един от фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО) е определен с разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Размерът на осигурителните вноски за фондовете на ДОО се определя като процент от осигурителния доход на осигурените лица.

За повече информация, вижте: фиш І.І.7.1 от Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Вижте още: Таблица за 2024 г. с размерите на осигурителните вноски за фондовете на ДОО по видове осигурени лица и разпределение между осигуряващ и осигурено лице. 

Срокове за внасяне на осигурителните вноски

Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица се внасят от осигурителите до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът;

Осигурителните вноски върху допълнителни доходи от трудова дейност за месеца, през който е положен трудът, се внасят от осигурителите до 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на доходите. 

Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица се внасят лично или чрез осигурителни каси до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. 

Сроковете за внасяне на задължителните осигурителни вноски са подробно изброени в чл. 7 от Кодекса за социално осигуряване.

Вижте още: Данъчно-осигурителен календар

За повече информация вижте: Фиш І.I.7.2 от Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя 

Вижте също и Приоритетно погасяване на осигурителни вноски.

Осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии", съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69", с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и навършват изискуемата за тях възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО:

 •  от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. - не по-късно от една година преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО;
 •  от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. - не по-късно от две години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО;
 •  от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. - не по-късно от три години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО;
 •  от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. - не по-късно от 4 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО;
 •  след 1 януари 2038 г. - не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО.

Лицата могат да упражнят правото си на избор след изтичане на една година от избора по чл. 124а от КСО.
Те упражняват избора си, като подават заявление до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Осигуряването на лицата възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.
Осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право на основание чл. 4б от КСО да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии", съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69" на ДОО, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и навършват изискуемата за тях възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО: 

 • от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. - не по-късно от една година преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО; 
 • от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. - не по-късно от две години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО; 
 • от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. - не по-късно от три години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО; 
 • от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. - не по-късно от 4 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1; 
 • след 1 януари 2038 г. - не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО. 

Лицата по чл. 4б, ал. 1 от КСО, които са избрали да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии", съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69", може да изберат да възобновят осигуряването си в универсален пенсионен фонд, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и навършват изискуемата за тях възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО:

 •  от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. - не по-късно от една година преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО;
 •  от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. - не по-късно от две години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО;
 •  от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. - не по-късно от три години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО;
 •  от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. - не по-късно от 4 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО;
 •  след 1 януари 2038 г. - не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО.

Тези лица могат да упражнят правото си на избор след изтичане на една година от избора по чл. 4б, ал. 1 от КСО.
Изборът се извършва с индивидуално заявление, подадено от лицето до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желае да участва. Едновременно с подаване на заявлението лицето сключва осигурителен договор с дружеството. Договорът поражда действие, при условие че са изпълнени изискванията на чл. 124а, ал. 1 и 2 от КСО, като осигурителното правоотношение възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.

Редът и начинът за избор на осигуряване, събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска за лицата по чл. 4б от КСО се уреждат с Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация.

Повече информация за осигуряването в пенсионен фонд, може да видите в: Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Държавно обществено осигуряване (ДОО),Осигурителен доход – обща страница

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!