Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34K7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1CF7

СЪДЪРЖАНИЕ

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) е вторият стълб на пенсионната система. То дава право на:

  • втора допълнителна пенсия на всички родени след 31 декември 1959 чрез участие в универсален пенсионен фонд;
  • и на работещите първа и втора категория труд, независимо от възрастта, пенсия за ранно пенсиониране чрез участие в професионален пенсионен фонд.

Регламентирано е в дял втори на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Универсалните и професионалните пенсионни фондове се учредяват и управляват от лицензирани пенсионноосигурителни дружества.

Избор на фонд

Участието във фонд за допълнително пенсионно осигуряване е задължително. Задължението за участие възниква при започване на осигуряване и в зависимост от вида на категорията на упражнявания труд. Имате възможност да изберете сами вашите фондове. Ако не го направите, ще бъдете служебно разпределени на случаен принцип.

Личният избор на фонд трябва да направите в срок до три месеца от възникване на задължението за осигуряване като подадете заявление до пенсионноосигурителното дружество, управляващо желания от вас фонд. Информация за регистрираните пенсионноосигурителни дружества можете да получите на сайта на Комисията за финансов надзор.

Ако не направите личен избор, ще бъдете служебно разпределени в някой от регистрираните пенсионни фондове, по ред и начин, определени със съвместна инструкция на Комисията за финансов надзор и Национална агенция за приходите.

Можете да прехвърляте вашата индивидуална партида от един в друг фонд, както и във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!