Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34A0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SR7

СЪДЪРЖАНИЕ

Можете да прехвърлите осигурителната си партида от фонд за ДЗПО към фонд „Пенсии“. За целта подавате в НАП заявление за прехвърляне лично или чрез пълномощник (упълномощен с нотариално заверено изрично пълномощно), по електронен път с квалифициран електронен подпис или в офис на НАП по вашата регистрация. Промяната е безплатна и влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца, през който направите избора.

От универсален пенсионен фонд можете да промените осигуряването си към фонд „Пенсии“, ако нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и навършвате изискуемата възраст за пенсия за осигурителен стаж (съгласно чл. 68, ал. 1 от КСО) както следва:

  • от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. – не по-късно от една година преди възрастта им по чл. 68, ал. 1; 
  • от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. – не по-късно от две години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1; 
  • от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от три години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1; 
  • от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. – не по-късно от 4 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1; 
  • след 1 януари 2038 г. – не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1. 

 

Заявление за прехвърляне от универсален фонд към фонд „Пенсии“ 

 

От професионален пенсионен фонд, можете еднократно да промените осигуряването си към фонд „Пенсии“ при следните условия:

  • нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст;
  • нямате отпусната професионалната пенсия за ранно пенсиониране.

 

Заявление за прехвърляне от професионален фонд към фонд „Пенсии“

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!