Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34A7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S74

СЪДЪРЖАНИЕ

Ако вноските ви за допълнително задължително пенсионно осигуряване се събират във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, можете да прехвърлите осигуряването си към универсален пенсионен фонд,  ако  нямате отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, изтекла е една година или повече от прехвърлянето на средствата ви към фонд „Пенсии“ и навършвате изискуемата възраст за пенсия за осигурителен стаж (съгласно чл. 68, ал. 1 от КСО) както следва:

  • от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. – не по-късно от една година преди възрастта им по чл. 68, ал. 1; 
  • от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. – не по-късно от две години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1; 
  • от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от три години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1; 
  • от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. – не по-късно от 4 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1; 
  • след 1 януари 2038 г. – не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1. 

За целта подавате заявление по образец до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който искате да участвате. Това става на място в дружеството, чрез осигурителен посредник или чрез електронен документ.

Промяната е безплатна и влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца, през който направите прехвърлянето.

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!