Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34M1
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1CV6

СЪДЪРЖАНИЕ

През 2023 г. не се внасят задължителни месечни вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (чл. 15, ал. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване). 


Законът за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР) при несъстоятелност на работодателя гарантира до определен размер възникналите по дадено трудово правоотношение права на работниците и служителите да получат начислените им, но неизплатени до обявяване несъстоятелността на работодателя трудови възнаграждения и обезщетения. Задължени лица за внасяне на вноски по закона са работодателите, срещу които може да се открие производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон или по реда на специални закони, а правоимащи по закона са техните работници и служители.


Съгласно чл. 8 от ЗГВРСНР към Националния осигурителен институт се създава специализиран фонд ”Гарантирани вземания на работниците и служителите” за изплащане на вземанията на работниците и служителите по същия закон. НАП установява, събира и администрира вноските за фонд ГВРС. Годишният бюджет на фонда се приема със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Приходите във фонда се набират основно от задължителните месечни вноски за сметка на работодателите и възстановени от работодателя суми за изплатените от фонда вземания по чл. 3 от ЗГВРСНР и за внесените за сметка на работодателя осигурителни вноски.

Гарантирани вземания на работниците и служителите

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!