Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34H0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SN6

СЪДЪРЖАНИЕ

Вноските във фонд Гарантирани вземания на работници и служители се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни трудови възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година, и са изцяло за сметка на работодателите. При определяне на дохода, върху който се дължат вноски за фонд ГВРС не се прилагат разпоредбите на чл. 6, ал. 2, т. 3 от КСО, по отношение на минималния осигурителен доход за съответната професия по основна икономическа дейност.

За лицата, работещи при различни работодатели, вноските във фонда се дължат върху брутното трудово възнаграждение при тези работодатели, ограничено при всеки от тях до максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за съответната календарна година.

За повече информация вижте фиш ІІІ.3 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС при несъстоятелност на работодателя.

 

Деклариране

Работодателите представят в НАП периодично декларации с данни за вноските за фонд ГВРС /съгласно чл. 5, ал. 4 от КСО/. Данните за получените, включително начислените и неизплатени брутни трудови възнаграждения, както и за размера на дължимите вноски за фонд ГВРС се подават в сроковете и по реда, определени с Наредба Н-13/17.12.2019 г. 

Работодателите са длъжни да декларират еднократно пред съответната компетентна ТД на НАП поименно работниците и служителите, притежаващи качества по чл. 7, т. 1-3 от ЗГВРСНР, при сключване на трудовия договор с тях или към момента на възникване или промяна на съответното качество. Това задължение е в сила и за 2023 г. независимо, че не се внасят вноски за фонд ГВРС.

Работодателят подава декларация по ред и начин определени в Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя. Декларацията се подава в следните срокове:

  • за работници и служители, които притежават съответното качество към момента на сключване на договора – в 3-дневен срок от сключването на трудовия договор;
  • при придобиване или изгубване на съответното качество след сключване на трудовия договор – в 3-дневен срок от придобиването или изгубването му.

За повече информация вижте  фиш ІІІ.2 и фиш ІІІ.3 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС при несъстоятелност на работодателя.

Важно: През 2023 г. не се внасят задължителни месечни вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ (чл. 15, ал. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване).

Случаи от живота,Гарантирани вземания на работниците и служителите

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!