Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34H7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1CV5

СЪДЪРЖАНИЕ

Осигурителният доход е основата, върху която се изчислява размера на осигурителните вноски

Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване определя граници на осигурителния доход за всяка година. За 2024 г. месечният осигурителен доход е:

най-малко:

  • В зависимост от дейността ви; 

Вижте: Приложение № 1 към ЗБДОО: Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии 

  • 933 лв за самоосигуряващи се;
  • 933 лв за земеделски стопани и тютюнопроизводители
  • ако не сте осигурени на друго основание и внасяте здравноосигурителни вноски за своя сметка, дължите авансови здравни вноски върху не по-малко от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. Ако през годината получите доходи, подлежащи на данъчно облагане (например от наем или от авторски възнаграждения), трябва да направите годишно изравняване на осигурителния си доход 

най-много 3750 лв. месечно.

За подробности, вижте изброените по-долу фишове от Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя:

За социално осигуряване:

  • Фиш І.І.8.1 за минимален осигурителен доход;
  • Фиш І.І.8.2 за максимален осигурителен доход;
  • Фиш І.І.8.1 за минимален осигурителен доход; 
  • Фиш І.І.8.4 за доходи, върху които не се изчисляват и внасят осигурителни вноски;
  • Фиш І.І.8.5 за осигурителния доход за различните видове осигурени лица.

 

За здравно осигуряване

  • Фиш ІІ.4.1 за внасяне на здравноосигурителни вноски.
Държавно обществено осигуряване (ДОО),Осигурителен доход – обща страница,Случаи от живота

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!