СЪДЪРЖАНИЕ

Осигурител или осигуряващ е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица или за себе си. Органите на държавата са осигуряващи за хората които работят без трудово правоотношение (чл. 40, ал. 3 от ЗЗО). Лица, които внасят осигуровки за себе си са осигурители на себе си и се наричат самоосигуряващи се.

Задължение на осигурителите е и периодично да представят данни в Национална агенция за приходите.

Осигурителите могат да образуват осигурителни каси (чл. 8, ал. 1 от КСО), които се регистрират в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП). Начинът и редът за създаването и работата на осигурителните каси са уредени в Наредбата за осигурителните каси.

Осигурителна каса може да бъде учредена от не по-малко от 5 осигурители. Членове могат да бъдат:

 • осигурители с наети на работа до 50 работници или служители;
 • самоосигуряващи се;
 • съпрузите на упражняващи свободна професия, занаятчии, земеделски стопани и тютюнопроизводители (лицата по чл. 4, ал. 9).

Членовете трябва да имат постоянен адрес или адрес на управление на дейността на територията на съответната ТД на НАП. На същата територия или в седалището на ТД на НАП трябва да се регистрира и адресът на управление на касата.

Осигурителната каса действа като осигурител за своите членове и осигурените при членовете на касата лица. Функциите ѝ са:

 • Събира задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ от своите членове и ги превежда по сметките на ТД на НАП в съответните срокове съгласно КСОЗЗО и Закона за гарантираните вземания.
 • Подава данни за направените вноски в срок до 3 дни след извършването на съответните преводи. Данните се подават по електронен път, подписват се с електронен подпис на подателя и се придружават от писмо (Приложение № 2 към чл. 11, ал. 4 от Наредбата за осигурителните каси).
 • Представя в ТД на НАП поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване (съгласно чл. 5, ал. 4, т. 1 и т. 2):
  • осигурителния доход;
  • осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване,;
  • Учителския пенсионен фонд;
  • здравното осигуряване;
  • допълнителното задължително пенсионно осигуряване;
  • вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“;
  • дните в осигуряване;
  • облагаемия доход;
  • декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
  • за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник и за съпрузите на упражняващи свободна професия, занаятчии, земеделски стопани и тютюнопроизводители, декларация за сумите за осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване.
 • Съхранява всички документи, свързани с осигуряването на членовете на касата, и след извършени ревизии от орган по приходите на НАП и от ТП на НОИ.
 • Предоставя на своите членове до 25 януари всяка календарна година удостоверение за преведените през нейната банкова сметка суми за осигурителните вноски за предходната година.

 

Осигурителните каси

 • не носят отговорност за осигурителните задължения на своите членове, които не са направили своевременно дължимите осигурителни вноски.
 • носят отговорност по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за внесени в осигурителните каси вноски от членовете им, които не са преведени по сметките на ТД на НАП в законоустановените срокове.

За подробности вижте фишове І.І.9.1 и І.І.9.2 от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за съответната година.

Осигурявам се сам,Случаи от живота,Осигурителна каса

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!