Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3493
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1CV7

СЪДЪРЖАНИЕ

Като лице, което се осигурява само /внасяте осигурителни вноски за своя сметка/ от вас се очаква да се осигурявате социално и здравно. Задължителното осигуряване е уредено в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Следва да правите своите вноски за:

 

Задължени лица

Трябва сами да внасяте /за ваша сметка/ задължителни осигурителни вноски:

1. За държавно обществено осигуряване (ДОО) и допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.), както и да подавате осигурителни декларации, ако сте:

 • лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация:

- на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт - нотариуси, адвокати, медицински специалисти, дипломирани експерт-счетоводители, регистрирани одитори, независими оценители, експерти към съда и прокуратурата, застрахователни агенти (по чл.313, ал. 1 от Кодекса за застраховането) и други;

- упражняващи дейност, за която подлежат на облагане с патентен данък (например занаятчийска дейност) и не са еднолични търговци;

- извършват професионална дейност на свой риск и за своя сметка. Такива са: дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна професия, регистрирани с ЕИК по регистър БУЛСТАТ;  

 • земеделски стопани (регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители);
 • еднолични търговци;
 • собственици или съдружници в търговски дружества;
 • физически лица, членове на неперсонифицирани дружества;
 • търговци по смисъла на Търговския закон, които не са регистрирани като еднолични търговци (чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ)

Ако упражнявате трудова дейност на едно от изброените основания, тогава  сте самоосигуряващо се лице и задължителните осигурителни вноски за социално осигуряване, ДЗПО в универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.) и здравно осигуряване са изцяло за ваша сметка.

Ако сте съпруг/съпруга на регистриран като упражняващ свободна професия  или занаятчийска дейност, регистриран земеделски стопанин или тютюнопроизводител и участвате в упражняваната от него трудова дейност, можете да се осигурявате, като осигурителните вноски за социално осигуряване, за ДЗПО в универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.) и здравно осигуряване са изцяло за ваша сметка. Вижте Осигуряване на съпрузите на самоосигуряващи се и земеделски стопани

Задължителните осигурителни вноски за социално осигуряване, за ДЗПО в универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.) и .) и здравно осигуряване са изцяло за ваша сметка, но друг има задължение за внасянето и декларирането им ако сте:

 • морско лице;
 • изпратен на работа в чужбина от български посредник;
 • работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи;
 • съпруг/съпруга на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат;
 • лицата, които извършват дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове

За здравно осигуряване - трябва да внасяте за своя сметка здравноосигурителните вноски, ако сте:

 • самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (Вижте в текста по-нагоре кои лица са самоосигуряващи се);
 • безработни, които не получават обезщетение за безработица, вижте Здравно осигуряване за безработни;
 • студенти, вижте Здравно осигуряване за студенти:
  • във висши училища, които не са редовна форма на обучение;
  • над 26-годишна възраст във висши училища редовна форма на обучение;
  • докторанти, които не са държавна поръчка и редовна форма на обучение;
 • навършили 18-годишна възраст – за периода от завършване на средно образование до записване във висше учебно заведение или до започване на работа;
 • наети по „граждански договор“ (без трудово правоотношение), ако не са осигурени на друго основание и полученото възнаграждение по договора (от един или повече възложители) за календарния месец е по-малко от минималната работна заплата за страната, след приспадане на нормативно признатите разходи по Закона за облагане доходите на физическите лица.
 • в неплатен отпуск по тяхно желание, които не подлежат на осигуряване на друго основание по Закона за здравно;
 • морските лица;
 • лицата, които извършват дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове
 • други.

 

Осигурителен доход

Осигурителният доход е сумата, върху която се изчисляват осигуровките. Определя се всяка година със закон. Вижте: Осигурителен доход.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г., е  933 лв. 

Максималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2024 г. е 3750 лв.  

За да заплатят осигурителни вноски върху реално получените доходи от трудова дейност, самоосигуряващите се лица определят окончателен размер на осигурителния си доход  и годишен осигурителен доход . Това става на база на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица (по чл. 50 от ЗДДФЛ) – Справка за окончателния размер на осигурителния доход  (Таблица 1 и Таблица 2) за периодите на упражняване на трудова дейност в това им качество в рамките на календарната година.
Не се определя окончателен размер на осигурителния доход и годишен осигурителен доход, ако сте:

 • собственици или съдружници в търговски дружества и физически лица, членове на неперсонифицирани дружества, за които не е възникнало задължение за подаване на данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;
 • регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция;
 • морско лице;
 • лице, което извършва дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове
   

Лица, които не са осигурени на друго основание и внасят само здравноосигурителни вноски за своя сметка, дължат здравноосигурителни вноски авансово върху не по-малко от половината от минималния размер на  осигурителния доход за самоосигуряващите се лица (т. е. в размер не по-малък от 466.50 лв.)

В случай, че през изминалата година сте получили доходи, подлежащи на данъчно облагане (например доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, и/или  доходи от авторски възнаграждения), трябва да извършите годишно изравняване на осигурителния си доход в Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2023 г.  към годишната си данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ. В случай, че  нямате доходи, подлежащи на данъчно облагане през годината, не трябва да извършвате годишно изравняване.

 

Размер на осигурителните вноски

Задължителни осигурителни вноски:

 • 19,8 % за пенсии за родени преди 1 януари 1960 г., както и лицата по чл. 4б от КСО
 • 14,8 % за пенсии за родени след 31 декември 1959 г.
 • 3,5 % за фонд “Общо заболяване и майчинство”*;
 • 5 % за ДЗПО – Универсален пенсионен фонд за родени след 31 декември 1959 г.;
 • 8% за здравно осигуряване

Вижте: таблицата с размерите на осигурителните вноски за 2024 по фондове, видове осигурени лица и разпределение между осигурител и осигурено лице.

 

Внасяне

През годината правите авансови вноски върху избран месечен осигурителен доход. Този доход трябва да е между минималния и максималния размер за съответната година.

За начините на внасяне вижте Плащане и възстановяване

При подаване на данъчна декларация (по чл. 50 от ЗДДФЛ), подавате и справки за окончателния размер на осигурителния си доход за социално и здравно осигуряване (Таблица 1 и Таблица 2 съответно), с което правите годишно изравняване. При подадена нова декларация в срока по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, с която са направени промени в годишната данъчна декларация, подавате еднократно Таблица 1 и Таблица 2 в срок до 30 септември.

В справките определяте:

 • годишен осигурителен доход за периода, през който сте упражнявали трудова дейност през предходната година – това е разликата между декларирания или установения от органа по приходите облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които сте внесли авансови вноски;
 • окончателен размер на месечния си осигурителния доход за периода, през който сте упражнявали трудова дейност през предходната година – отново трябва да е между минималния и максималния размер за съответната година;
 • окончателен размер на осигурителните вноски.

При подаване на данъчната декларация внасяте и дължимите окончателни осигурителни вноски.

Не определяте годишен осигурителен доход и окончателен размер на дохода и вноските, ако сте:

 • собственици или съдружници в търговски дружества и физически лица, членове на неперсонифицирани дружества, за които не е възникнало задължение за подаване на данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;
 • регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция;
 • морско лице;
 • лице, което извършва дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове
   

 

Декларации и заявления

Следва списък на всички декларации, заявления и справки, които трябва да подавате като самоосигуряващи се.

 1. Декларация за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност

Подава се задължително:

 • от самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО;
 • в 7 – дневен срок от започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност.

        2. Декларация образец 1 „Данни за осигуреното лице” по Наредба №Н-13 от 2019 г.            

Подава се: 

 • от самоосигуряващите се лица; 
 • до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях, включително и за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО, когато със съгласието на самоосигуряващото се лице участват в упражняваната от него трудова дейност.

Важно: В случаите, когато лицата се осигуряват само във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване тази декларация може да се подаде и еднократно за годината до 25 февруари на текущата година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари

       3. Декларация образец 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски” по Наредба № Н-13 от 2019 г. 
Подава се:

 • от тези самоосигуряващите се лица, които за определени периоди са внесли авансово задължителните си осигурителни вноски за здравно осигуряване; фонд „Пенсии"; фонд „Пенсии" и универсален пенсионен фонд; 
 • до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски и само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход.

      4. Декларация образец 6 „Данни за дължимите осигурителни вноски” по Наредба № Н-13 от 2019 г. 
Подава се:

 • от самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО;
 • в срока на подаване на годишната данъчна декларация.

      5. Декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО” от Наредба № Н-13 от 2019 г. 
Подава се:

 • от лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО /лица, които не са осигурени на друго основание по същия закон, и внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка/;
 • в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване на това основание.

     6. Заявление по чл. 3 (Приложение 8) от Наредба № Н-13 от 2019 г. 
Подава се:

 • от самоосигуряващите се лица: упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, техните съпрузи и др. /изчерпателно изброени в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и ал. 9 от КСО и/или  по чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 и 3а от ЗЗО/, които желаят да заявят кои задължения за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и/или здравноосигурителни вноски погасяват.
 • Заявлението може да се подаде във всяка териториална дирекция на Националната агенция за приходите преди внасяне на осигурителните вноски, с които се погасяват задълженията по КСО и ЗЗО;

     7. Заявление по чл. 4, ал. 3 от Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация -Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за разпределение на осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г. 
Подава се от самоосигуряващите се лица, с изключение на лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, които внасят задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г.;

    8. Заявление по чл. 4, ал. 4 от Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация - подава се от самоосигуряващите се лица, когато имат повече от едно задължение за допълнително задължително пенсионно осигуряване и на основание чл. 159, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване желаят да заявят кое от тях погасяват до започването на принудителното им събиране;

   9. Заявление по чл. 4, ал. 5 от Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация – подава се от самоосигуряващите се лица, осигурени в универсален пенсионен фонд, които изберат да се осигуряват само във Фонд „Пенсии", съответно във Фонд „Пенсии за лицата по чл. 69" на държавното обществено осигуряване;

    10.  Справка за окончателния размер на осигурителния доход към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ - с нея лицата определят окончателния размер на месечния осигурителен доход за съответната година и годишния осигурителен доход
Подава се:

 • срок до 30 април на годината, следваща годината на получаване на дохода, с изключение на лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които са избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, за които срока за определяне на окончателната осигурителна вноска е до 30 юни следваща годината на получаване на дохода.
 • Срокът за внасяне на окончателните осигурителни вноски за лицата, които подлежат на здравно осигуряване на основание чл. 40, ал. 5 от ЗЗО и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните  от  данъчната декларация е до 30 април следваща годината на получаване на дохода.
 • Когато, при откриване на грешка в декларираните данни (чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ), се подава нова декларация след 30 април, с която са направени промени в годишната данъчна декларация, самоосигуряващото се лице подава еднократно Таблица 2 в срок до 30 септември на годината, следваща годината за която се отнася. 

Вижте повече: Свободни професии

Осигурявам се сам,Случаи от живота

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!