Z6_PPGAHG80095LC0QTH11LIE3BS4
Z7_PPGAHG80095LC0QTH11LIE37G4

СЪДЪРЖАНИЕ

Съпрузите на регистрираните като упражняващи свободна професия  или занаятчийска дейност и регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато участват в упражняваната от него трудова дейност, могат да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, ако не са осигурени на друго основание по Кодекс за социално осигуряване

 

Размер на осигурителните вноски

Размерът на осигурителни вноски е:

за фонд „Пенсии”:

  • 19,8 %   за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., както и лицата по чл. 4б от КСО;   
  • 14,8 % за лицата, родени след 31 декември 1959 г.
  • 3,5 % за фонд “Общо заболяване и майчинство”;
  • 5 % за ДЗПО - Универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;

 

Осигурителен доход

Осигурителният доход за тези лица е:

  • за съпрузите на регистрираните като упражняващи свободна професия  или занаятчийска дейност - минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година - 933 лв. за 2024 г.;
  • за съпрузите на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители -  минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година - 933 лв. за 2024 г.

 

Деклариране

Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" по реда на Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Подава се от регистрираните като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност и регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители. С нея те изразяват съгласието си, че съпругът/съпругата му ще участва в упражняваната от него трудова дейност и се осигурява по посочения ред. Декларацията се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните;

Декларация образец 6 „Данни за дължимите осигурителни вноски” по Наредба № Н-13 от 2019 г. Тази декларация се подава от съпрузите на регистрираните като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност и регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители. Документът се подава един път годишно, до 30 април за внесените осигурителни вноски за предходната календарна година.

 

Как и къде се плащат осигурителните вноски?

Осигурителните вноски се плащат за всеки месец поотделно, до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, по съответната банкова сметка, като в преводните нареждания/вносната бележка или пощенския запис попълват своя ЕГН, ЛН, ЛНЧ, или служебен номер, издаден от Национална агенция за приходите.

Осигуряване (Стара таксономия)

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!