Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3465
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1CV4

СЪДЪРЖАНИЕ

Поради специфичния характер на работата си, учителите придобиват право на ранно пенсиониране при по-ниска възраст и по-кратък осигурителен стаж (чл. 69в, ал. 1 от КСО).

Учителите се осигуряват допълнително за старост с отделна осигурителна вноска и в Учителски пенсионен фонд. Набраните средства в Учителския пенсионен фонд се разходват за изплащане на пенсиите и добавки за учителски стаж.

Размерът на осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд е 4,3% и е изцяло за сметка на осигурителя (чл. 6, ал. 7 от КСО).

Учителският пенсионен фонд е създаден на 1 януари 1997 със Закона за фонд „Обществено осигуряване“. Законът вече е отменен, но Учителският пенсионен фонд продължава да съществува, съгласно § 22, ал. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби на КСО.

Случаи от живота,Учителски пенсионен фонд

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!