Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34L2
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S05

СЪДЪРЖАНИЕ

При сключване, изменение или прекратяване на трудов договор работодателят трябва да изпрати уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 01.03.2019 г.) за това до съответната териториална дирекция в НАП и да предостави на работника или служителя копие от уведомлението, заверено от ТД на НАП. 

Вижте: Указания за попълване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда - в сила от 01.03.2021 г.)

Работодател е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие ползвател (§ 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на КТ).

Задължението за изпращане на уведомление за сключването, изменението или прекратяването на трудов договор, както и съдържанието на подаваните данни при уведомяването, са тясно свързани с осигурителните отношения на работниците и служителите. 

В случаите, в които работниците и служителите променят работодателя си без прекратяване на трудовото правоотношение или при промяна на ЕИК на работодателя, без да се променя той, се изпраща уведомление за промяна на работодателя.

Вижте: Указания за попълване на уведомление за промяна на работодател (в сила от 01.03.2019 г.)

Предвиден е и ред, по който директорът на съответните дирекции "Инспекция по труда" да изпраща уведомление в компетентната ТД на НАП за прекратените трудови договори по чл. 327, ал. 2 от КТ или за служебно заличаване на изпратено уведомление за сключен трудов договор в случаите на чл. 402, ал. 3 от КТ
За повече информация вижте: фиш - IV.II.1 от Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя 

 

Нормативно основание

Редът за сключване на трудов договор, неговата форма, съдържание, времетраене и прекратяване са регламентирани в Кодекса на труда (КТ).

Данните, които съдържат уведомленията, описани тук, и редът за тяхното изпращане са определени с Наредба №5 от 29 декември 2002 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба №5/2002), издадена от министъра на труда и социалната политика.

Компетентните органи да разясняват и издават указания относно нормите на Кодекса на труда са Министерството на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

 

Начин за изпращане на уведомленията

За начините за подаване на уведомления вижте Фиш ІV.ІІ.4 от Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Когато изпратени уведомления не са приети поради грешни данни, подателят следва да поправи грешките и да ги изпрати отново в тридневен срок от датата на връчването или получаването на справката или протокола издадени от ТД на НАП, съдържащи списък на неприетите уведомления с описание на причината за неприемането им.

Вижте още:

 

Уведомление за сключен, изменен или прекратен трудов договор

Работодателят или упълномощено от него лице е длъжен:

 1. Да изпрати в компетентната ТД на НАП при сключване, изменение или прекратяване на трудов договор уведомление (по чл. 62, ал. 5 от КТ) съгласно приложение №1 към Наредба №5/2002.
  Изключение – не се изпраща уведомление при сключване и прекратяване на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (чл. 114а от КТ).
 2. Да получи от ТД на НАП издадена и заверена справка (приложение №3 към Наредба №5/2002), която съдържа списък на заверените уведомления.
 3. Да връчи копие от завереното уведомление на хартиен носител на служителя преди постъпване на работа. За удостоверяване на връчването е необходимо служителят да се подпише срещу името си в справката, издадена от НАП (чл. 4, ал. 3 от Наредба №5/2002).
 4. Да съхранява справките и да ги предоставя при поискване на контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и на органите по приходите на НАП (чл. 4, ал. 4 от Наредба №5/2002).

Срокове за подаване:

 • В тридневен срок от:
  • сключване на трудовия договор
   Уведомление за сключване на трудов договор след тридневния срок се изпраща само след влязло в сила задължително предписание от контролните органи на Инспекцията по труда (чл. 62, ал. 4 от КТ);
  • изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора, както и в случаите по чл. 121а, ал. 1, т. 1 от КТ ;
  • промяна на работното място на работника/служителя в друго населено място, с което се променя кодът по Единният класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на населените места, освен в случаите на командироване в страната или чужбина по реда на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина;
  • издаване на постановление по реда на чл. 405а от КТ – когато контролните органи на инспекцията по труда установят, че отношенията при предоставянето на работна сила не са уредени като трудови правоотношения, издават постановление, с което обявяват съществуването на трудовото правоотношение.
 • В седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор.

Важно: Сроковете започват да текат от деня, следващ възникването на съответното обстоятелство.

 

Уведомление за промяна на работодател

Уведомление за промяна на работодателя (по чл. 123, ал. 1 или чл. 123а, ал. 1 и ал. 4 от КТ) съгласно приложение №5 към Наредба №5/2002:

 • В десетдневен срок от промяната на ЕИК. При промяна на вашия единен идентификационен код (ЕИК) по регистър БУЛСТАТ/ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ), служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се променя работодателят.
 • Когато работодател приема работници и служители и ЕИК е различен от този на предишния работодател:
  • в десетдневен срок от вписването в търговския регистър или обнародването в „Държавен вестник“ когато промяната е в резултат на сливане на предприятия, вливане на едно предприятие в друго, разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия, преминаване на обособена част от едно предприятие към друго, промяна на правноорганизационната форма на предприятието, смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него и преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи (чл. 123, ал. 1 от КТ);
  • в десетдневен срок от сключване или прекратяване на договора за отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или на концесия когато промяната е в резултат на отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем или аренда, при възлагане на концесия, в предмета на която са включени дейности, които са свързани с характера на работата – предмет на трудовия договор, или обектът, в който се намира мястото на работа, е включен в обекта на концесията или след изтичане на срока на договора за наем, аренда или на концесионния договор (чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 от КТ);
  • в десетдневен срок от фактическата промяна на работодателя за всички останали случаи.

 

Уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор или за служебно заличаване

Директорът на съответната дирекция "Инспекция по труда" е длъжен да подаде уведомление за разпореждане за прекратяване на трудов договор съгласно приложение №7 към Наредба №5/2002 в компетентната ТД на НАП когато:

 • Работник или служител подаде заявление в инспекцията по труда по седалището или адреса на управление на работодателя, че работодателят е преустановил дейността си и работникът или служителят не може да подаде пред работодателя си писмено заявление за прекратяване на трудовия си договор, поради това че работодателят не може да бъде намерен на адреса на управление, посочен в трудовия договор. Ако след проверка се установи, че действително работодателят е преустановил дейността си, трудовият договор се смята прекратен от датата на завеждане на заявлението в инспекцията по труда (уведомяване за прекратени трудови договор по реда на чл. 327, ал. 2 от КТ).
 • Работодател не изпълни в срок дадено му задължително предписание или не може да бъде намерен на адреса на управление. Инспекцията по труда уведомява НАП за служебно заличаване на уведомлението за сключен трудов договор (чл. 402, ал. 3 от КТ). Контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ имат правомощие да дават задължителни предписания на работодателите да заличат уведомления за сключени трудови договори, ако установят, че няма доказателства за съществуване на трудово правоотношение (чл. 404, ал. 1, т. 11 от КТ).

Вижте: Указания за попълване на уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на чл. 327, ал. 2 от КТ (01.03.2019 г.)

 

Срокове за подаване:

 • в седемдневен срок от издаване на разпореждането за прекратяване на трудов договор (чл. 327, ал. 2 от КТ);
 • в седемдневен срок от деня, в който задължителното предприятие по чл. 404, ал. 1, т. 11 от КТ се смята за връчено съгласно чл. 404, ал. 5 от КТ;
 • в седемдневен срок от деня, в който е изтекъл срокът за изпълнение на влязло в сила задължително предприятие по чл. 404, ал. 1, т. 11 от КТ.

 

Уведомления за трудови договори,Случай от живота 2

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!