Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3OT0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1CF6

СЪДЪРЖАНИЕ

Здравното осигуряване e задължително и доброволно. Този текст се отнася за задължителното здравно осигуряване, регламентирано от Закона за здравното осигуряване.

Задължителното здравно осигуряване предоставя основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Националната агенция за приходите събира средствата от задължителните здравноосигурителни вноски.

 

Закон

Закон за здравното осигуряване (ЗЗО)

 

Осигурени лица

Задължително осигурени са:

 • всички български граждани, които не са граждани и на друга държава
  вижте и Здравно осигуряване на българите в чужбина;
 • българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България – за повече от 183 дни през календарната година се намират на територията на България
 • чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който България е страна;
 • лицата с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище;
 • лицата с предоставена временна закрила и лицата с двойно българско и чуждо гражданство, които пристигат от държава, на чужденците от която е предоставена временна закрила;
 • чуждите граждани, на които е издадено разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“;
 • чуждестранните студенти и докторанти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас по реда на постановления на Министерския съвет за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на България  (№ 103 от 1993 г. и № 228 от 1997 г);
 • лицата, за които се прилага законодателството на Република България, съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност,
  Вижте: Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408 от 14 юни 1971; Регламент на Съвета (ЕИО) № 574 от 21 март 1972 г. за неговото прилагане; Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета и Съвета и регламент за неговото прилагане (Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета).

 

Не са задължително осигурени:

 • българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят извън България – за повече от 183 дни през календарната година се намират извън територията на България;

Вижте: Българи в чужбина

Повече информация вижте във фиш ІІ. 2 от Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

 

Осигуряващи и самоосигуряващи се

Закона за здравното осигуряване разглежда два вида задължени лица:

 • Осигуряващ е физическо или юридическо лице, което е задължено да плаща здравни осигуровки за трето лице. 
 • Самоосигуряващ е физическо лице, което плаща здравни осигуровки за себе си. Вижте Осигурявам се сам.

 

Размер и разпределение на осигурителните вноски

"Здравноосигурителна вноска" е сумата, която физическо или юридическо лице внася за задължително здравно осигуряване, образувана като процент върху осигурителния доход, определен в ЗЗО.
Размерът на здравноосигурителната вноска се определя като процент от дохода, върху който се дължат вноските. Той се определя всяка година със Закона за бюджета на НЗОК.  За 2024 г. е 8%.
За 2024 г. разпределението на здравноосигурителните вноски между осигуряващия и осигурения е в съотношение 60:40, както следва:

 • 3,2 на сто за сметка на осигуреното лице;
 • 4,8 на сто за сметка на осигуряващия;

Здравноосигурителната вноска на самоосигуряващите се лица е изцяло за тяхна сметка и е в размер 8 на сто за 2024 г.

За повече информация вижте фиш ІІ.4 от Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Таблица за 2024 г. с размерите на осигурителните вноски и разпределение между осигуряващ и осигурено лице

Вижте: Размер и разпределение на осигурителните вноски за здравно осигуряване.

 

Осигурителен доход

Осигурителният доход е сумата, върху която се изчисляват осигуровките. Вижте: Осигурителен доход за здравно осигуряване.

 

Деклариране

Длъжни сте да подавате данни за здравно осигуряване по реда на Наредба №Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Вижте повече информация за декларациите и заявленията, които трябва да подадете

 

Срокове

Всички месечни и авансови здравноосигурителни вноски се правят до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът, в който са начислени или изплатени възнагражденията или за който се дължат осигуровките (чл. 40 от ЗЗО).

Вижте повече за сроковете: Данъчно-осигурителен календар

 

Внасяне

Вижте как може да внесете задълженията си в Плащане.

 

Възстановяване на надвнесени осигуровки

Ако съм платил повече отколкото трябва, какво правя? Вижте повече тук.

Осигурявам се сам,Закон за здравното осигуряване,Възстановяване на суми

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!