Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3O72
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SL6

СЪДЪРЖАНИЕ

Ако сте български гражданин и пребивавате в страна извън Европейския съюз повече от 183 дни през една календарна година, можете да не внасяте здравноосигурителни вноски в България. Освобождаването влиза в сила от датата на напускане на страната и важи до края на съответната календарна година, в случай, че пребивавате в чужбина повече от 183 дни през тази календарна година, както и за всяка следваща календарна година, , в която отговаряте на условията за освобождаване по този ред.

Ако живеете и работите в страна извън Европейския съюз, можете да се освободите от плащане на здравноосигурителни вноски у нас за периода на пребиваване в чужбина. Може да направите това за бъдещи и за минали периоди.

За да се освободите от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски, е нужно:

  • да сте български граждани;
  • да сте длъжни да осигурявате себе си;
  • да пребивавате в чужбина повече от 183 дни през една календарна година.

Заявленията, декларациите и останалите документи, описани тук може да подадете лично или чрез упълномощено лице в офиса на НАП по вашия постоянен адрес в България, на място или по пощата с обратна разписка. Вижте За контакт (Офиси).

 

Освобождаване от внасяне на здравни вноски

За да се освободите от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски за периодите на пребиваване в чужбина Заявление за напускане на страната.

 

Възстановяване на здравноосигурителни права и задължения

За да възстановите здравноосигурителните си права и задължения при връщане в България, подайте Заявление за завръщане в страната. Със заявлението трябва да представите и документи, доказващи че сте били в чужбина повече от 183 дни през една календарна година. Такива документи могат да бъдат, например: копие от паспорт; удостоверение от областна дирекция на полицията; документ, издаден от компетентен орган на съответната държава, придружен с точен превод от заклет преводач на български.

След като подадете заявление, следва да започнете да внасяте здравноосигурителни вноски от датата на завръщане в страната, която дата сте посочили в заявлението. Здравните ви права се възстановят автоматично след изтичане на шест последователни месеца, през които се осигурявате за здраве в България.

Ако желаете да възстановите здравноосигурителните си права веднага (чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО), трябва:

  1. да подадете еднократно декларация – образец 9;
  2. да заплатите еднократно сума равна на 12 здравноосигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица към момента на внасяне на вноските. За 2023 г. това са 681,60 лв. - ако вноските са направени през периода от 1 януари до 31 юли и 748,80 лв. - ако вноските са направени през периода от 1 август до 31 декември (12 вноски по 56,80 лв., съответно 12 вноски по 62,40 лв.).

 

Българи с двойно гражданство

Ако сте с двойно гражданство, едното от които е българско и не живеете постоянно на територията на страната, (живеете повече от 183 дни през календарната година извън България) не подлежите на задължително здравно осигуряване в България.

Можете, при ваше желание, да подадете Декларация по чл. 40в, че не дължите здравноосигурителни вноски, защото сте граждани и на друга страна и живеете в чужбина.

 

Българи, които живеят в държава членка на ЕС

За периоди след 31 декември 2006 представяте формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (напр. Е 101, ЕЗОК, Е 104, Е 106 и др. или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 и др.). Може да представите и друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държавата членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава членка. Документът трябва да бъде придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач. Въз основа на данните, посочени в представените документи, месеците без данни за здравно осигуряване в България ще бъдат покрити и ще бъде актуализиран здравноосигурителният ви статус.

За периоди преди 1 януари 2007 важат същите условия, като за останалите ни сънародници зад граница.

Осигурителен доход – обща страница,Административни услуги

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!