Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3OB1
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S57

СЪДЪРЖАНИЕ

Осигурителният доход представлява месечен доход, въз основа на който се изчисляват и правят осигурителните вноски към НЗОК.

Върху осигурителния доход, определен в ЗЗО, се изчислява здравноосигурителната вноска. Осигурителният доход за целите на задължителното здравно осигуряване е определен в закона в зависимост от осигурените лица.

За 2024 г. са определени следните размери на месечния осигурителен доход:

 • минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1 към чл. 9, т. 1, б.а от ЗБДОО за 2024 г.  е 933 лв.
 • 933 лв.   – минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите;
 • 933 лв.  – минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители;
 • 3750 лв. – максимален размер на месечния осигурителен доход, върху който се определя здравноосигурителната вноска.

Осигурителният доход не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход и по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2024 година.

Таблица за 2023 г.  с дохода, върху който се изчислява здравноосигурителната вноска за осигурените лица.

Осигурителния доход за различните видове осигурени лица може да видите във фиш ІІ. 4 от Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Осигурителен доход на (регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица-членове на неперсонифицирани дружества; регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители)

Тези самоосигуряващи се лица текущо през годината внасят авансово осигурителни вноски върху избран месечен осигурителен доход, който не може да бъде по-малък от минималния и по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

За да заплатят осигурителни вноски върху реално получените доходи от трудова дейност, самоосигуряващите се лица определят *окончателен размер на осигурителния си доход и *годишен осигурителен доход въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ – Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2023 г. (Таблица 2) за периодите на упражняване на трудова дейност в това им качество в рамките на календарната година.

*Окончателния размер на месечния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица:

 • определя се за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната 2022 година;
 • определя се въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;
 • не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на ДОО за съответната година;
 • не може да бъде по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на ДОО за съответната година – 3400 лв. за 2023 г.

*Годишния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица:

 • определя се за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година;
 • формира се като разлика между декларирания или установения от органа по приходите при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски.

Повече информация относно окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход може да намерите и във фиш І.І.8.3 от Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Не определят окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход:

 • собственици или съдружници в търговски дружества и физически лица, членове на неперсонифицирани дружества, за които не е възникнало задължение за подаване на данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;
 • регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази си дейност и не попълват Справка за окончателен размер на осигурителния доход, но подават годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ със съответното приложение.

Осигурителен доход на самоосигуряващите се лица, които не са осигурени на друго основание и внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка (безработните, които не получават обезщетение за безработица; студентите във висши училища, които не са редовна форма на обучение независимо от тяхната възраст, както и тези редовна форма на обучение над 26 – годишна възраст; докторантите, които не са държавна поръчка и редовна форма на обучение; ученици, навършили 18-годишна възраст и др.).

Дължат здравноосигурителни вноски авансово върху не по-малко от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица (т. е. в размер не по-малък от 355 лв. за периода от 1 януари до 31 юли 2023 г. и  390 лв. – за периода от 1 август до 31 декември 2023 г.) В случай, че през предходната година са получили доходи, подлежащи на данъчно облагане (например доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, и/или  доходи от авторски и лицензионни възнаграждения), те трябва да извършат годишно изравняване на осигурителния си доход в Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2023 г. към годишната си данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ. В случай, че  не реализират доходи, подлежащи на данъчно облагане през годината, не трябва да извършват годишно изравняване.

Осигурявам се сам,Държавно обществено осигуряване (ДОО),Осигурителен доход – обща страница

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!