Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3OJ5
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S55

СЪДЪРЖАНИЕ

Размерът на здравноосигурителната вноска се определя като процент от дохода, върху който се дължат вноските. Определя се всяка година със Закона за бюджета на НЗОК. 

За 2023 г.

  • здравноосигурителната вноска е 8%;
  • разпределението на здравноосигурителните вноски между осигуряващия и осигурения е в съотношение 60:40 или 4,8% за сметка на осигуряващия и 3,2% за сметка на осигурения;
  • за самоосигуряващите се вноската е изцяло за тяхна сметка.

За повече информация вижте фиш ІІ.4 от Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя 

Таблица за 2023 г. с размерите на осигурителните вноски и разпределение между осигуряващ и осигурено лице

Вижте също и Приоритетно погасяване на осигурителни вноски.

Справки,Осигурителен доход – обща страница,Закон за здравното осигуряване

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!