Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3OF2
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SL7

СЪДЪРЖАНИЕ

Здравноосигурителните вноски на студентите са за сметка на държавния бюджет за времето, в което са редовно обучение във висши училища в страната или чужбина и до навършване на 26-годишна възраст ако не са осигурени на друго основание по Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Студенти, които са редовна форма на обучение, но са навършили 26-годишна възраст и тези, които не са редовна форма на обучение, независимо от тяхната възраст трябва да плащат своите вноски самия ако не са осигурени на друго основание по ЗЗО.

Заявленията, декларациите и останалите документи, описани тук, може да подадете лично или чрез упълномощено лице в офиса на НАП по вашия постоянен адрес в България, на място или по пощата с обратна разписка. Вижте За контакт (Офиси).

 

Български студенти в чужбина

Всички български студенти в чужбина, които са редовна форма на обучение, не са навършили 26 години са осигурени за сметка на държавния бюджет. Българските студенти, които отговарят на цитираните условия, но упражняват трудова дейност в държава членка на Европейския съюз, не попадат в обхвата на осигурените за сметка на държавния бюджет.

Ако сте студент в чужбина, за да уредите здравноосигурителния си статус, е необходимо да представите доказателствени документи, за да се „изчистят“ задълженията ви за здравноосигурителни вноски за периодите на обучение. Такива документи са например удостоверение или служебна бележка от университета, в който следвате или диплома за завършено висше образование. Документите трябва да са преведени от лицензирана фирма. Вземат се предвид само ако в тях е посочен периодът на обучение.

 

Здравни вноски между училище и университета

За периода между завършване на средно образование и започване на висше, ако не сте осигурени на друго основание, трябва да плащате сами здравноосигурителните си вноски.

Над 70% от студентите, редовно обучение в първи курс, които са български граждани, имат пропуски в здравното осигуряване за един, два или три месеца. В най-масовия случай проблемът идва от това, че учениците завършват средното си образование в края на юни, а започват следването си през септември или октомври. Учениците са осигурени за сметка на държавния бюджет до 22-годишна възраст ако учат редовно средно образование. След завършване на средно образование, в диапазона юли – септември, те не са осигурени за сметка на държавния бюджет, защото не са нито вече ученици, нито все още студенти. За този период бъдещите студенти, ако не са осигурени на друго основание, трябва да платят сами здравноосигурителните си вноски.

 

Деклариране

Преди да започнете да превеждате здравноосигурителни вноски трябва да подадете декларация Образец 7 Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход. Подавате декларацията до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението ви за осигуряване (чл. 40, ал. 5 от ЗЗО ).

Пример. Завършвате училище на 30 юни. От 1 юли трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски. До 25 август трябва да подадете декларацията и да платите и дължимата вноска.

 

Размер на здравноосигурителните вноски

Дължите месечни здравноосигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. Вижте Осигурителен доход.

Ако през предходната година сте получили доходи, подлежащи на данъчно облагане (например от наем, от авторски и лицензионни възнаграждения и др.), трябва да направите годишно изравняване на осигурителния си доход в Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2022 г. към годишната си данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ. Ако нямате такива доходи, не трябва да правите годишно изравняване.

ВАЖНО! За 2024 г. минималната сума е 37,32 лв. на месец. За повече информация използвайте Здравноосигурителен калкулатор.

 

Плащане

За начините и местата на плащане, вижте Плащане.

Осигурителен доход – обща страница,Административни услуги,Здравно осигурени лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!