Z6_PPGAHG800PDS306AJB7CR5JKK2
Z7_PPGAHG800PDS306AJB7CR5JKA2

СЪДЪРЖАНИЕ

Банкови сметки в Българска народна банка (БНБ) за плащане към НАП от 2 октомври 2023 г.: 

  • Данъци (приходи на централния бюджет):

BG88 BNBG 9661 8000 1950 01  


  • Вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО): 

BG97 BNBG 9661 8000 1120 01 


  • Вноски за здравно осигуряване: 

BG16 BNBG 9661 8000 1121 01  


  • Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО): 

BG65 BNBG 9661 8000 1118 01 


BG34 BNBG 9661 8000 1950 03  


  • Такси и вноски по Закона за хазарта (ЗХ) и Тарифа за таксите, които се събират по ЗХ: 

BG51 BNBG 9661 3100 1749 01
 


Само за държавни предприятия: 

  • Приходи на централния бюджет от дивидент за държавата и отчисления на приходи от наеми, внасяни от държавни предприятия: 

BG61 BNBG 9661 8000 1950 02


  • Приходи от производство по несъстоятелност и стабилизация:

BG11 BNBG 9661 8000 1151 01


  • Приходи от частни държавни вземания по чл. 3, ал. 7 от ЗНАП:

BG81 BNBG 9661 8000 1151 02


 

 

 

 

 

 

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!