Z6_PPGAHG800H3R40QL6G4RO794P6
Z7_PPGAHG800H3R40QL6G4RO794F3

СЪДЪРЖАНИЕ

Публичните и частни държавни вземания, декларирани, установявани или събирани от НАП, се плащат безкасово

ВАЖНО: От 2-ри октомври 2023 г. плащанията по банков път към НАП се извършват само по новите банкови сметки на приходната агенция. Всяка от тях е предназначена за погасяване на определено задължение: данъци, социалноосигурителни и здравни вноски, вноски за ДЗПО и вземания, подлежащи на принудително събиране от публичен изпълнител.  За повече информация, вижте в рубриката Актуално.

 

Начини за плащане

Можете да платите задължения към НАП по следните начини:

 

Местата, от които можете да платите задължения към НАП са:

 

Плащане в срок

В зависимост от начина на плащане, плащането ви е извършено в срок ако:

 • наредите плащане с платежна карта чрез ПОС терминал на НАП, включително виртуален и то бъде авторизирано от Вашия картоиздател, най-късно в деня, в който изтича срокът за доброволно плащане.;
 • наредите безкасово плащане чрез банка или друг доставчик на платежни услуги и денят на заверяване на сметката на НАП с това плащане е най-късно денят, в който изтича срокът за доброволно плащане. За датата, на която нареденото от Вас плащане ще бъде заверено по сметка на НАП, в зависимост от часа на нареждането му, можете да получите информация от Вашия доставчик на платежни услуги.

Задължението ви става просрочено ако не бъде платено в законоустановения срок. Вижте: Просрочени задължения.

Ще ви бъдат начислени лихви върху невнесените в срок данъци, такси, отчисления от печалби, вноски към бюджета и други държавни вземания. Законната лихва е определена с постановление на Министерски съвет. Ако не сте заплатили задълженията си в законоустановения срок, можете да изчислите дължимите лихви с помощта на лихвения калкулатор на НАП 

Ако желаете да платите определено публично задължение, което не подлежи на служебно погасяване (вземания по невлязъл в сила акт), подайте Заявление по чл.169, ал.4 от ДОПК,  преди да внесете сумата. Заявлението може да се подаде през Портала за електронни услуги на НАП или на хартия във всяка териториална дирекция/офис на Националната агенция за приходите.

За последователността и поредността на погасяване на задълженията при плащане, вижте Правила на погасяване.

 

Плащане с карти

Плащането може да направите с дебитни и кредитни карти Mastercard, Maestro, Visa, Discover, Diners club и Bcard, както и с предплатени карти и алтернативни носители на информация, можете да заплащате:

 • По интернет, чрез виртуален ПОС терминал без такса или ePay.bg - с такса
 • В салоните на НАП чрез ПОС терминал.
   

Вижте: Ръководство за плащане по електронен път на задължения към НАП чрез виртуален ПОС терминал.
 
Плащането чрез виртуален ПОС терминал се отразява в данъчно-осигурителната ви сметка веднага след получаване на потвърждение от банката-издател на картата. Това означава, че задълженията се погасяват на момента, а не за 24 или повече часа, както е при традиционните банкови преводи. Когато плащате задължения към други институции (например глоби от КАТ) или задължения, които са в процес на принудително изпълнение, погасяването им се отразява след допълнителна обработка и разпределението им отнема повече време.
 
Плащането по интернет става чрез Портала за електронни услуги на НАП, който предлага две възможности:

 
Предимствата на КЕП и ПИК
Ползването на услугите на НАП с квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК) след регистрация дава някои предимства:

 • Размерът на задълженията е видим преди извършване на плащането;
 • Автоматично попълване на данните за идентификация на лицето и вида на задълженията, които желаете да платите;
 • История на плащанията, които са извършени от вас чрез използване на услугата.

 
За плащане през ePay се начисляват такси съгласно тарифата за превод по банкова сметка. За да ползвате тази услуга е необходимо:

 • да регистрирате банковата си карта за разплащане в интернет. Това става в банката издател на вашата карта или от банкомат на същата банка;
 • да се регистрирате в ePay.bg;
 • да регистрирате банковата си карта в системата за електронни плащания на ePay.bg или да захраните със средства микросметка в ePay.bg.

 

Плащане по банков път


Плащане по банков път може да направите по два начина:

От банка – банков офис или чрез онлайн или телефонно банкиране – с платежно нареждане за плащане към бюджета към банкова сметка на НАП и посочване на съответния код. Вижте: Банкови сметки.

За вярно попълване на платежно нареждане или вносна бележка може да използвате и електронните услуги на НАП за плащане, достъпни с ПИК или КЕП,  чрез  които да попълните документа, а след това да го разпечатате и занесете в банка. 
 
Попълнете следната информация:

 • До, Клон, Адрес: името на банката, чрез която се извършва плащането от наредителя, банковия клон и адреса му.
 • Подпис на наредителя/вносителя: подпис на наредителя или вносителя.
 • Получател - НАП
 • IBAN на сметка: международния номер на банковата сметката на НАП. Вижте: Банкови сметки 
 • Код за вид плащане – не се попълва при преводи към НАП.
 • Вид валута: български левове, вписвате BGN.
 • Сума: с цифри, сумата, която искате да платите.
 • Основание за плащане: вид данък, осигуровка, лихва и други.
 • Още пояснения: попълването не е задължително

Попълва се само един от трите идентификатора: 

 • ЕИК: единния идентификационен код на задълженото лице.
 • ЕГН: единния граждански номер на физическото лице.
 • ЛНЧ: личния номер на чужденец. Идентификатор на задължено лице служебен номер от НАП се попълва в полето за попълване на идентификатор ЛНЧ, независимо дали регистрираното лице е физическо или юридическо лице
 • Наредител: трите имена на физическото лице или името на юридическото лице или едноличния търговец.
 • IBAN сметката на наредителя: международния номер на банкова сметката на наредителя. Не се попълва, когато сумите се внасят в брой

Обръщаме внимание, че когато се превеждат суми в полза на трето лице, т.е. задълженото лице е различно от наредителя,  в поле „Задължено лице“ се изписва име/наименование на лицето, в полза на което се нарежда сума за погасяване на задължения в НАП. В полетата с идентификационни данни се попълва идентификатора на задълженото лице, в зависимост от това дали същото е физическо или юридическо лице (ЕИК по Булстат или ЕГН или ЛНЧ). В полето „Наредител“ се попълва името/наименованието на лицето, което извършва превода.

Изискванията за структурата, формата и съдържанието на платежните документи за целите на изпълнение на преводи от/към сметки на бюджетни организации в XML формат съгласно стандарт ISO 20022 кредитен превод са дадени с указание на Министерство на финансите и Българска народна банка изх. № 3/03.05.2023 г. (№ БНБ – 51681/04.05.2023 г.) и могат да бъдат намерени на интернет страницата на Министерство на финансите 

 

Плащане с пощенски запис

При плащане с пощенски запис, внасяте парите в брой в пощенска станции, а след това Български пощи превеждат сумата към сметки на НАП. Попълвате пощенски запис за плащане към бюджета
 
В случай, че плащането Ви не бъде извършено в законоустановения срок, вижте: Плащане след срока. За да изчислите дължимите лихви, използвайте Лихвен калкулатор за просрочени задължения

 

Плащане

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!