Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3CG1
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S45

СЪДЪРЖАНИЕ

Последователност

Публичните вземания се погасяват в последователност: главница, лихви, разноски. До започване на принудителното събиране на публични задължения, към погасяване на лихви се пристъпва след погасяване на всички главници на задълженията (чл. 169 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, ДОПК).

 

Поредност

Когато плащате към НАП, заявявате вида на задълженията, които погасявате, но не и конкретното задължение в рамките на този вид. Редът за заявяване на вида задължения, за които се извършва плащането са определени със Заповед №ЗМФ- 24/09.01.2024 г.  на министъра на финансите

С постъпила сума по сметки на НАП за данъци и осигурителни вноски  се погасява задължението от съответния вид, чиито срок за внасяне изтича най-рано към датата на плащането, освен ако в закон не е предвидено друго. Ако срокът за внасяне на две или повече публични задължения от един и същ вид изтича на една и съща дата, те се погасяват съразмерно (чл.169, ал.5 от ДОПК).

От значение за коректното погасяване на задълженията е поредността, в която декларирате и плащате задълженията.

Пример
На 1 март сте подали годишна данъчна декларация по чл.92 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/. Срокът за плащане на данъка е 31 март. На 8 март нареждате сума по сметката на НАП за данъци с цел плащане на задължение за данък върху добавената стойност за месец февруари с краен срок за плащане 14 март. Сумата ще погаси задължението ви по годишната данъчна декларация по ЗКПО, независимо че срокът му за плащане все още не е настъпил. Ако подадете справката-декларация по ДДС след извършване на плащането, например 11.03., към момента на възникване на задължението няма да има сума, която да го погаси, тъй като сумата вече е погасила задължението по годишната данъчна декларация по ЗКПО и в случай, че до 14.03 не постъпи друга сума, върху задължението за ДДС ще се дължи лихва за забава.

В този случай са възможни два сценария в зависимост от датата на подаване на справка-декларация по ДДС за месец февруари, по която срокът за плащане е 14 март.

Ако я подадете преди 8 март, например на 7 март, при постъпване на сумата на 8 март ще имате две задължения за данъци: 

    1. по справката-декларация за ДДС със срок на плащане 14 март и
    2. по годишната данъчна декларация по ЗКПО със срок на плащане 31 март.

Сумата ще погаси задължението, чийто срок на плащане изтича най-рано, а именно това по справката-декларация по ЗДДС. По този начин ще се избегнат неблагоприятни последици като начисляване на лихва, просрочване на задължение и други.

Ако подадете справката декларация след 8 март, например на 11 март - при постъпване на сумата на 8 март ще имате едно задължение за данъци – това по ЗКПО. Сумата ще погаси това декларирано задължение, независимо че срокът му за плащане все още не е настъпил. В този случай ще се се случи описаната по-горе хипотеза, а именно: сумата, наредена на 8 март, вече е погасила задължението по декларацията по ЗКПО и ако до 14 март не постъпи друга сума, върху задължението за ДДС ще се дължи лихва за забава.

Вижте Възстановяване по справка-декларация

С този пример обръщаме внимание, че от значение за коректното погасяване на задълженията е редът, по който се извършва тяхното деклариране.  

За погасяване на задължения, неподлежащи на служебно погасяване по описания по-горе ред /по чл.169, ал.4 и ал.5 от ДОПК/ се подава заявление по чл.169, ал.4 от ДОПК. Заявлението може да бъде попълнено бързо и лесно чрез електронните услуги на НАП, достъпни с електронен подпис

 

Приоритети при плащане

При плащане можете да давате приоритети на определени публични задължения като подадете съответното заявление. Приоритети можете да задавате до започване на принудителното събиране на задълженията.

 

Приоритетно погасяване на осигурителни вноски

Подайте заявление по чл.3 от Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица: Заявлението може да се подаде и през портала за е-услуги на НАП , достъпни с ПИК или КЕП.

Подава се от самоосигуряващи се лица, които желаят да заявят кои задължения за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и/или здравноосигурителни вноски погасяват:

  • лица, упражняващи свободни професии, занаятчии, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества и лица, облагащи се по чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, земеделски стопани и тютюнопроизводители (чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО и чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО);
  • за осигурителен стаж (ал. 9 от КСО);
  • лицата, които не се осигуряват от работодател или от държавата (чл. 40, ал. 5 от ЗЗО);
  • лица за възстановяване на здравноосигурителните им права след завръщането им в страната (чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО).

Заявлението може да подадете и на хартия във всяка териториална дирекция/офис на Националната агенция за приходите 

 

Приоритетно погасяване на задължения за ДЗПО

За да заявите приоритенто погасавяне на задължения за допълнително задължително пенсионно осигуряване следва да подадете заявление по чл.4, ал.4 от Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работници и служители“ и за обмен на информация

Заявлението може да се подаде онлайн, чрез електронните услуги на НАП, достъпни с ПИК и КЕП, както и на хартия в най-близкия офис на НАП 

Подава се, когато имат повече от едно задължение за допълнително задължително пенсионно осигуряване, от:

Тези лица могат да заявят кое от задълженията си погасяват до започването на принудителното им събиране /чл. 159, ал. 4 от КСО/

 

Еднократен избор за прихващане 

Когато е подадена декларация с посочена в нея надвнесена сума и подателят е заявил, че желае надвнесената сума да служи за следващи погасявания или за принудително събиране на публични вземания, органът по приходите в 30-дневен срок от подаване на декларацията, може да отрази в данъчно-осигурителната сметка претендираната сума, съобразно заявения вид задължения, като това се смята за плащане, постъпило на датата на отразяването.
С отразяването на цялата претендирана сума се смята, че искането на лицето е изцяло удовлетворено. 

 

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!