Z6_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL1KL5
Z7_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL1KD3

Във връзка с разпоредбите на чл. 187, ал. 1 от ЗДДС е предвиден ред за налагане на принудителната мярка за обекти, за които са установени нарушения, включително, когато към момента на запечатване обектите се стопанисват от трето лице, което знае, че обектът ще бъде запечатан.

В тази рубрика може да намерите списък на подлежащите на запечатване търговски обекти и тяхното местонахождение. Можете да извършвате справка за всеки обект, както и за тези, в които органите по приходи на НАП са установили нарушения на разпоредбите на ЗДДС, които са предпоставка за прилагане на принудителна административна мярка „Запечатване на обект“. Мярката може да бъде наложена за срок до 30 дни независимо от предвидените в закона глоби или имуществени санкции.

Зареждане ...