Z6_PPGAHG800HM450Q34SA72U1293
Z7_PPGAHG800HM450Q34SA72U12P7

СЪДЪРЖАНИЕ

Националната агенция за приходите създава и поддържа публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти (списък на софтуерите по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС), за които производителите/разпространителите са подали декларация за съответствие с изискванията на Наредба №Н-18 и изискващата се информация за произвеждания/разпространявания от тях софтуер. 
НАП потвърждава включването на софтуер в публичния списък на СУПТО след преглед на подадената от производителя/разпространителя информация за софтуера, като може да изисква от декларатора отстраняване на установени пропуски или непълноти в информацията. – чл. 52в, ал. 6 от Наредбата. 
НАП не тества софтуерите и няма непосредствен досег до тях. 

 

Вижте Списъка на софтуерите по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС

 

Текстът е с информационна цел и няма правно действие. Официалните текстове в разпоредбите са пряко достъпни чрез публикуваните тук връзки.

Наредба Н-18/13.12.2006 г.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!