Z6_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKIPG4
Z7_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKIP82

В тази рубрика се публикуват опровержения за длъжници – юридически лица, за които след извършена проверка в НАП се установи, че поради конкретна причина не е следвало да бъдат включвани в списъка на длъжници с неуредени публични задължения (например: установи се, че актът, с който са определени е бил обжалван/отменен и т.н.).

Зареждане ...