Z6_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKIPG4
Z7_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKIP82

СЪДЪРЖАНИЕ

В рубрика "Списък на длъжници с неуредени публични задължения" (чл. 182, ал. 3, т. 2 от ДОПК)  можете да откриете подробна информация за длъжниците и издирваните лица, свързани с данъчната система на Република България.

 

Длъжници с неплатени публични задължения

В тази страница ще намерите информация за фирми и граждани, които имат непогасени публични задължения. Данните са достъпни чрез новата електронна услуга на Националната агенция за приходите „Предоставяне на информация за длъжници с неуредени публични задължения“, която дава възможност на потребителите да търсят длъжници към бюджета, използвайки различни филтри. 

Услугата може да се ползва свободно и се намира в Портала за електронни услуги на приходната агенция

 

Кой ще бъде включен в публичния бюлетин?

НАП публикува всички длъжници – физически и юридически лица, които отговарят на предварително заложени критерии, като процесът на включването в списъка е изцяло автоматизиран. 
В публичния списък ежемесечно ще бъдат добавяни граждани или фирми (в т.ч. влизат и лица, участници в неперсонифицирани дружества - дружества по Закона за задълженията и договорите), с образувано изпълнително дело в НАП, с неплатени данъци, задължителни осигурителни вноски и задължения по Закона за хазарта, които не са обжалвани или разсрочени/отсрочени. Допълнително условие за публикуване на тези лица е да не са представили обезпечение, което да покрива в пълен размер задълженията им, необезпечения остатък на дълга им да надвишава 5 000 лв. и да нямат действащо разрешение за неотложни плащания (чл. 229 от ДОПК). В списъка ще бъдат включвани и длъжници без образувано изпълнително дело, в случай че имат непогасени публични задължения над 5 000 лв., декларирани след изтичане на давностния срок по чл. 171, ал. 1 от ДОПК, или са търговци с открито производство по несъстоятелност, както и длъжници, за които изпълнителното дело е прекратено поради установена несъбираемост на задълженията им.
Нови длъжници ще бъдат добавяни към списъка до 5-то число всеки месец, като данните за размера на задълженията ще се актуализират ежедневно.

 

Изключване от списъка с длъжници

Данъкоплатците, които погасят задълженията си или получат разрешение за неотложни плащания (чл. 229 от ДОПК), както и в случай че предоставят активи или имущество за обезпечаването на дълга или го отсрочат/разсрочат, ще бъдат извадени от списъка в деня, следващ деня на отразяване на плащането в НАП, издаване на съответния акт или налагането на обезпечителната мярка. Процесът е автоматизиран и не изисква подаването на нарочни молби/заявления от задължените лица за отпадане от списъка. 

 

Търсене в публичния бюлетин

Чрез електронната услугата „Предоставяне на информация за длъжници с неуредени публични задължения“ потребителите имат възможност да проверят дали конкретно лице е включено в списъка на длъжниците. Критериите за търсене на задължено лице са различни, в зависимост дали е гражданин или фирма. 

 

  1.  Юридическите лица - длъжници могат да бъдат търсени по:
  • наименование;
  • идентификационен номер от съответния регистър;
  • компетентна териториална дирекция на НАП. 

 

Посочените филтри могат да бъдат използвани самостоятелно или в комбинация. 
За ползване на услугата е необходимо да се въведе поне един от критериите. В случай че бъде избран единствено критерий „компетентна териториална дирекция на НАП“, електронната услуга ще покаже пълен списък на длъжниците от съответната ТД на НАП с наименованията им, техните идентификационни номера, както и размерите на необезпечения остатък на публичните задължения над 5 000 лв., включително начислените лихви.

 

       2. Физически лица – търсенето на граждани с неплатени задължения става в изпълнение на разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679). Ето защо тези длъжници могат да бъдат търсени само при задължително въведени минимум два критерия:

 

  • ЕГН или личен номер на чужденеца (ЛНЧ);
  • презиме (бащино име) – ако лицето няма презиме, в полето следва да се въведе неговата фамилия.

 

В резултат на търсенето, ще се визуализират данни за конкретното физическо лице, в това число за размер на необезпечения остатък на публичните му задължения над 5 000 лв., включително начислените лихви.

 

      3.  Едноличните търговци и физическите лица, осъществяващи стопанска дейност (упражняващи свободна професия, занаятчийска дейност, или осигурители), могат да бъдат търсени в различните им качества – като стопански субект или като гражданин. Услугата дава възможност за търсене на едноличните търговци и регистрираните в Регистър БУЛСТАТ физически лица както по ЕИК/код от Регистър БУЛСТАТ (чрез търсачката за юридически лица), така и по ЕГН и презиме (чрез търсачката за физически лица). 

 

Кои лица няма да бъдат включени в публичния бюлетин?

В бюлетина не се включват лица с прекратена регистрация (например: заличени търговци в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в Регистър БУЛСТАТ, починали физически лица) и неперсонифицирани дружества (дружества по Закона за задълженията и договорите).

 

Опровержения по чл. 182, ал. 5 от ДОПК

В страницата Опровержения по чл. 182, ал. 5 от ДОПК се публикуват опровержения за длъжници – юридически лица, за които след извършена проверка в НАП се установи, че поради конкретна причина не е следвало да бъдат включвани в списъка на длъжници с неуредени публични задължения (например: установи се, че актът, с който са определени, е бил обжалван/отменен и т.н.).

 

Вижте още: Списък на издирваните от НАП лица (чл.32 от ДОПК) 

 

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!