Z6_PPGAHG800P2O20QJ0FBUG2JMS7
Z7_PPGAHG800HBI806K3LFSASSHA4

СЪДЪРЖАНИЕ

В изпълнение на чл. 46 от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), държавите, които не прилагат или прилагат непълно международните стандарти в противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма, са определените от Европейската комисия като високорискови трети държави.

При прилагането на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм, задължените по ЗМИП лица следва да вземат предвид четири категории списъци на високорискови трети държави: 

 

Спрямо лица от държавите и юрисдикциите, включени в списъците на Европейската комисия на високорискови трети държави, задължително се прилагат предвидените в чл. 46 от ЗМИП мерки за разширена комплексна проверка по отношение на лица от високорискови трети държави.  
Списъците на FATF, списъкът на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, и списъкът на юрисдикциите с преференциален данъчен режим, според Министерство на финансите на Република България се използват при идентифицирането и оценката на рисковете, свързани с държавите и географските зони, в които клиентът или действителният собственик на клиента са регистрирани, установени, пребивават или извършват стопанската си или професионална дейност, или с които са свързани по друг начин. Списъците се използват както при изготвянето на собствената оценка на риска на задълженото по ЗМИП лице по чл. 98 от ЗМИП, така и при изготвянето на рисковите профили на клиентите по чл. 16 - чл. 20 от ППЗМИП.  
 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!