Z6_PPGAHG800PMUF0QTD1PK1U1EI0
Z7_PPGAHG800HBI806C02II5N17D6

Регистърът съдържа данни за всички конфискувани, отнети или изоставени в полза на държавата недвижими имоти, които са изпратени в НАП за реализация по реда на ДОПК и ЗНАП. Имотите са групирани според териториалния обхват на НАП. Посочени са основните им характеристики и стадия на реализация, в който се намират - в процес на идентификация или продажба. Регистърът включва  и вече продадени имоти, предоставени на бюджетни организации или приключени чрез друг способ. Данните се актуализират ежемесечно.

Целта на регистъра е да се повиши информираността относно дейността на НАП по изпълнение на съдебните присъди и решения за конфискация и/или отнемане на имущества в полза на държавата. Бюджетните организации могат да се информират за наличието на имоти, подходящи за изпълнение на техните функции и за които биха могли да направят искане за предоставяне по реда на чл. 3, ал. 5 от ЗНАП.

 

 

 

Зареждане ...