Z6_PPGAHG8009LL30QPK3DKTE0ES7
Z7_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3GS6

Данък за таксиметрова дейност

Доходите от таксиметрова дейност не се облагат по Закона за данъците върху доходите на физически лица, но се декларират в годишната данъчна декларация

 

Данък при източника

Облагане на дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени в полза на чуждестранни юридически лица, местни юридически лица, които не са търговци и други

Данък върху приходите на бюджетните предприятия

С данък върху приходите на бюджетните предприятия се облагат бюджетни предприятия, които реализират приходи от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество.

Данък върху дейност от опериране на кораби

Лица, извършващи морско търговско корабоплаване, могат да изберат алтернативен данък

Данък върху разходите

Облагане на представителни разходи, свързани с дейността, социални разходи, предоставени в натура на наетите лица и разходите в натура, свързани с предоставянето за ползване на фирмени активи на наетите лица