Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3875
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1C76

СЪДЪРЖАНИЕ

Данък при източника се удържа съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). 

Облагане

С данък при източника се облагат дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени от местни юридически лица в полза на:

 • чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;
 • местни юридически лица, които не са търговци.

Не се облагат с данък при източника дивидентите и ликвидационните дялове, когато са разпределени в полза на:

 • местно юридическо лице, което участва в капитала на дружество като представител на държавата;
 • договорен фонд;
 • чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава членка на Европейския съюз или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

С данък при източника се облагат и следните доходи на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната:

1. Доходи от финансови активи и от сделки с финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и общините.

 • Лихви, в това число лихви, съдържащи се във вноските по финансов лизинг.
 • Доходи от наем или друго предоставяне за ползване на движимо имущество;
 • Авторски и лицензионни възнаграждения.
 • Възнаграждения за технически услуги.
 • Възнаграждения по договори за франчайз и факторинг.
 • Възнаграждения за управление или контрол на българско юридическо лице.

2. Доходите от наем или друго предоставяне за ползване на недвижимо имущество, намиращо се в страната.

3. Доходите от разпореждане с недвижимо имущество, намиращо се в страната.

3. Възнаграждения на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, за услуги или права, с изключение на случаите, когато услугите или правата са реално предоставени.

4. Неустойки и обезщетения от всякакъв вид, начислени в полза на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, с изключение на обезщетенията по застрахователни договори.

Не се облагат с данък при източника:

 • доходите от лихви, посочени в чл. 195, ал. 6 и 7 от ЗКПО;
 • доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на ЗКПО.

Данъчна основа за данъка, удържан при източника

 1. Данъчната основа за определяне на данъка, за доходите от дивиденти е брутният размер на разпределените дивиденти.
 2. Данъчна основа за определяне на данъка за доходите от ликвидационни дялове е разликата между пазарната цена на подлежащото на получаване от съответния акционер или съдружник и документално доказаната цена на придобиване на акциите или дяловете му.
 3. Данъчна основа за определяне на данъка, удържан при източника за доходите от лихви по договори за финансов лизинг, в случаите когато в договора не е определен размер на лихвата, е пазарната лихва.
 4. Данъчна основа за определяне на данъка, удържан при източника за доходите на чуждестранни лица от разпоредителни действия с финансови активи, е положителната разлика между продажната им цена и тяхната документално доказана цена на придобиване.
 5. Данъчна основа за определяне на данъка, удържан при източника за доходи на чуждестранни лица от разпореждане с недвижимо имущество, е положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на това имущество.
 6. Данъчна основа за данъка, удържан при източника за доходите на чуждестранни лица, във всички други случаи е брутният размер на доходите.

Данъчни ставки

 1. Данъчната ставка на данъка върху доходите по чл. 194 от ЗКПО (дивиденти и ликвидационни дялове) е 5 на сто.
 2. Данъчната ставка на данъка върху останалите доходи по чл. 195 от ЗКПО е 10 на сто.

Деклариране на данъка 

Лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника по чл. 194 и 195, декларират дължимия данък за тримесечието с декларация по образец в срок до края на месеца, следващ тримесечието. Декларацията се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), където е регистриран или подлежи на регистрация платецът на дохода.

Когато платецът на дохода не подлежи на регистрация, данъчната декларация се подава в ТД на НАП – София.

В случаите, когато платецът на дохода е лице, което не е задължено да удържа и внася данък, декларацията се подава от получателя на дохода.

Декларацията се подава по електронен път (с електронен подпис).

По искане на заинтересованото лице за внесения по реда на този закон данък върху доходи на чуждестранни юридически лица се издава удостоверение по образец. Удостоверението се издава от ТД на НАП, където е подадена или подлежи на подаване декларацията.

Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци 

Срокове за внасяне на данъка 

Платците на доходи, удържащи данъка при източника по чл. 194, са длъжни да внесат дължимите данъци в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивиденти или на ликвидационни дялове.

Платците на доходи, удържащи данъка при източника по чл. 195, са длъжни да внесат дължимите данъци в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на дохода.

Дължимият данък се внася в съответната ТД на НАП по мястото на регистрация или където подлежи на регистрация платецът на дохода.

Когато платецът на дохода (за доходите по чл. 195 от ЗКПО) не е данъчно задължено лице и за доходите по чл. 12, ал. 3 и ал. 8, т. 2 от същия закон, данъкът се внася от получателя на дохода в горепосочения срок, като доходът се смята за начислен от датата на получаването му от чуждестранното юридическо лице.

Дължимият данък се внася в съответната ТД на НАП по мястото на регистрация или където подлежи на регистрация платецът на дохода. Когато платецът на дохода не подлежи на регистрация, данъкът се внася в ТД на НАП – София.

Преизчисляване на данък при източника (чл. 202а от ЗКПО)

Чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава членка на ЕС или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има право да избере да преизчисли данъка при източника за доходите по чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8. Когато чуждестранното лице избере да преизчисли данъка при източника, преизчислението се извършва за всички реализирани от него доходи по чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8 през годината.

Когато чуждестранното лице избере да преизчисли данъка при източника за реализираните от него доходи, преизчисленият данък е равен на корпоративния данък, който би бил дължим за тези доходи, ако те са реализирани от местно юридическо лице. Когато чуждестранното лице е извършило разходи, свързани с доходите по изречение първо, за които би бил дължим данък върху разходите, ако те бяха извършени от местно юридическо лице, с този данък се увеличава сумата на преизчисления данък.

Когато размерът на внесения данък при източника по чл. 195, ал. 1 превишава размера на преизчисления данък, разликата подлежи на възстановяване до размера на данъка при източника по чл. 195, ал. 1, който чуждестранното лице не може да приспадне от дължимия данък в държавата, където то е местно лице.

Изборът за преизчисляване на данъка при източника се упражнява чрез подаване на годишна данъчна декларация по образец /Годишна данъчна декларация по чл. 202а от ЗКПО /. Данъчната декларация се подава от чуждестранното лице в ТД на НАП – София, в срок до 31-и декември на годината, следваща годината на начисляване на доходите.

 

Възстановяване 

Възстановяването на данъка се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от ТД на НАП – София. 

Редът за преизчисляване на данъка при източника не се прилага, когато чуждестранното лице е местно лице за данъчни цели на държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, която не е държава членка на ЕС, с която Република България:

 1. няма влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или
 2. има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, в която не е предвидено:
 • обмен на информация или
 • сътрудничество при събирането на данъци.

Формуляри за изтегляне: 

Плащане,Данък при източника,Данък върху доходите на физическите лица,Корпоративен данък

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!