Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN38F6
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1C75

СЪДЪРЖАНИЕ

Закон

Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Облагане

С данък върху приходите на бюджетните предприятия се облагат бюджетни предприятия, определени с § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, които реализират приходи от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество.

Размер на данъка

Данъчната ставка е

  • 2 на сто за общините;
  • 3 на сто за останалите бюджетни предприятия.

Деклариране 

От 1 март до 30 юни на следващата календарната година се подаване Годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия и се внася данъка за предходната година.

Годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия се подава по електронен път. На основание чл. 252, ал. 2 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО годишен отчет за дейността е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката.

Внасяне

До 30 юни се внася данъка за предходната година

Вижте Начини на плащане

Може да платите данъка върху приходите:

  • по банков път;

По сметки към централния бюджет за ТД на НАП по регистрация.

 

Плащането може да стане от всяка банка с попълване на платежно нареждане (вносна бележка) за плащане към бюджета.

  • Без такси с дебитни и кредитни карти Mastercard, Maestro, Visa, Discover, Diners club и Bcard чрез инсталираните физически ПОС терминали на работните места в салоните за обслужване на НАП;
  • чрез интернет ;
  • с пощенски запис за данъчно плащане

В записа се вписват адресът и наименованието на съответната ТД (офис) на НАП, пощенският код, както и дължимата сума.

Санкции

Съгласно чл. 261 ал. 1 от ЗКПО данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно (§ 1, т. 44 от ДР) нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000 лв. (чл. 261, ал. 2 от ЗКПО).

Данъчно задължено лице, което не изпълни задълженията си по чл. 252, ал. 2 (за подаване на годишен отчет за дейността), се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – в размер от 1500 до 5000 лв. (чл. 276 от ЗКПО).

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на НАП, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на НАП или от упълномощено от него длъжностно лице (чл. 278, ал. 1 от ЗКПО). Съгласно чл. 278, ал. 2 от ЗКПО установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Случаи от живота,Данък върху приходите на бюджетните организации,Корпоративен данък

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!