Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3O83
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1CN6

СЪДЪРЖАНИЕ

Закон

Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) 

 

Облагане

Данъкът върху разходите е окончателен данък, с който се облагат следните документално обосновани разходи:

 • Представителните разходи, свързани с дейността.
 • Социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол, включително разходите за ваучери за храна (на хартиен и електронен носител) и разходите за вноски за допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и застраховки „Живот“.
  Социалните разходи, които не са предоставени в натура, представляващи доход на физическо лице, се облагат при условията и по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
 • Разходите в натура, за собствени, наети или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване или свързани с използване на персонал, от работници, служители и наети лица, както и от лица, упражняващи личен труд по смисъла на § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ.
  Като работодател, чл. 24, ал. 3 от ЗДДФЛ ви дава право да изберете да облагате по реда на ЗКПО доходите в натура, представляващи разходи в натура. В общия случай избора упражнявате с годишната данъчна декларация по ЗКПО за предходната година. Направеният избор се прилага за всички физически лица, които ползват фирмени активи за лични цели. Съгласно ал. 4 на чл. 24 от ЗДДФЛ доходите в натура, обложени по реда на ЗКПО, не се включват в облагаемия доход на физическите лица.

 

Не се облагат разходите, определени като задължителни с нормативен акт (признават се за данъчни цели), освен когато в ЗКПО е предвидено друго (чл. 11 от ЗКПО).

 

Задължени лица

Данъкът се заплаща както следва (чл. 207 от ЗКПО).

 • За представителни разходи - от лицата, които подлежат на облагане с корпоративен данък.
 • За социални разходи, предоставени в натура - от всички работодатели или възложители по договори за управление и контрол.
 • За разходите в натура за собствени, наети или предоставени за ползване активи - от всички работодатели или възложители по договори за управление и контрол или по правоотношения за полагане на личен труд по смисъла на § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, ако посочените лица са избрали облагане по реда на ЗКПО на доходите в натура, представляващи разходи в натура.

 

Данъчна основа

 • За представителни разходи - основата е начислените разходи за календарната година.
 • За социални разходи, предоставени в натура, основата е начислените разходи, намалени с приходите, свързани с тези разходи, за календарната година.
 • За социалните разходи в натура за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот“, в зависимост от това дали данъчно задължените лица имат или нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към края на месеца, през който са начислени разходите:
  • нямат - основата е сумата от данъчните основи за месеците на календарната година, като за един месец, основата е превишението на разходите за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот“ над 60 лв. месечно за всяко наето лице;
  • имат - основата е целият размер на начислените разходи за календарния месец.
 • За социалните разходи в натура за ваучери за храна (на хартиен и електронен носител), в зависимост дали разходите са освободени от данък съгласно чл. 209/209а от ЗКПО:
  • освободени от данък -  основата е сумата от данъчните основи за месеците на календарната година, като за един месец, основата е превишението на разходите за ваучери над 200 лв.* месечно за всяко наето лице;
  • неосвободени - основата е целият размер на начислените разходи за календарния месец.

 

 • За разходите в натура за собствени, наети или предоставени за ползване активи, основата е сумата на разходите в натура, свързани със съответните активи. Определяте сумата, както следва:
  • Превозни средства. Общият размер на всички разходи по превозното средство умножете по съотношението между изминатите за лично ползване километри и общите изминати километри или по съотношението между часовете за лично ползване и общите часове на използване, или по 50 на сто.
  • Недвижимо имущество. Когато разходите за лично ползване не могат да бъдат разпределени чрез измерване, умножете общия размер на всички разходи за недвижимото имущество по съотношението между площта, използвана за лично ползване, и общата площ на съответното недвижимо имущество, или по съотношението между часовете за лично ползване и общите часове на използване.
  • Всички останали активи. Умножете по 20 на сто общия размер на всички разходи, свързани със съответния актив, освен ако не обосновете документално друг размер на основа.

 

Облекчения

Не се облагат с данък разходите за

 • вноски и премии за допълнителното доброволно осигуряване, за доброволно здравно  осигуряване и за застраховки „Живот до 60 лв. месечно за всяко наето лице, когато  към края на месеца, през който са начислени разходите, нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Не са налице задължения, когато към края на месеца, през който са начислени разходите, задълженията не са отразени в данъчно-осигурителната сметка или не са отразени като предявени за принудително изпълнение в НАП (чл. 208 от ЗКПО);
 • транспорт от местоживеенето до местоработата и обратно с изключение когато транспортът е осъществен с лек автомобил или по допълнителни автобусни линии, освен ако транспортът се осъществява с лек автомобил до трудно достъпни и отдалечени райони и без извършването на разхода данъчно задълженото лице не може да осигури осъществяването на дейността си (чл. 210 от ЗКПО);
 • ваучери за храна (на хартиен или на електронен носител) в размер до 200 лв. месечно на всяко наето лице, когато едновременно са изпълнени следните условия: 

- договореното основно месечно възнаграждение на лицето в месеца на предоставяне на ваучерите е не по-малко от средномесечното договорено основно възнаграждение на лицето за предходните три месеца; 

- към края на месеца, през който са начислени разходите, нямате подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Не са налице задължения, когато към края на месеца, през който са начислени разходите, задълженията не са отразени в данъчно-осигурителната сметка или не са отразени като предявени за принудително изпълнение в НАП;

- ваучерите са ви предоставени от лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери (чл. 209, ал. 1 и чл. 209а, ал. 1  от ЗКПО);

Важно! 
Със Закона за Ддържавния бюджет на Република България за 2023 г. (ЗДБРБ за 2023 г.) са въведени промени в  ЗКПО, касаещи ваучерите за храна, които са в сила от 01.01.2024 г. 
Въведен е режим на ваучери за храна на електронен носител. От 1 януари до 30 юни 2024 г. действат едновременно два режима: ваучери за храна на хартиен носител и ваучери за храна на електронен носител.
В периода от 1 януари до 30 юни 2024 г. (когато в обращение са паралелно и двата вида ваучери за храна), данъчно задължените лица могат да предоставят на наетите лица за конкретен месец само ваучери за храна на хартиен носител по чл. 209 от ЗКПО или само ваучери за храна на електронен носител по чл. 209а от ЗКПО;
Издадените до 31 декември 2022 г. от МФ разрешения по чл. 209, ал. 3 и 4 от ЗКПО се прекратяват от 1 юли 2024 г.
Допълнително, вВъв връзка с горепосочените изменения и допълнения в ЗКПО, са направени и съответни промени (обн. в ДВ, бр. 99 от 28.11.2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) в НАРЕДБА № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна на хартиен и електронен носител, за издаване на ваучери за храна на електронен носител, характеристиките на издаваните ваучери за храна на електронен носител и осъществяване дейност като оператор.
 

 

Размер на данъка

Данъчната ставка на данъка върху представителните разходи (социалните разходи в натура) е 10 на сто (чл. 216 от ЗКПО);

Данъчната ставка на данъка върху разходите в натура, свързани с лично ползване, е 3 на сто (чл. 216, ал. 2 от ЗКПО). 

 

Авансови вноски

Не правите авансови вноски.

 

Деклариране

Декларирате дължимия данък чрез годишна данъчна декларация в срок от 1 март до 30 юни на следващата година.

В декларацията декларирате и избора си дали през следващата година ще облагате за всички ваши служители доходите в натура, представляващи разходи в натура, с данък върху разходите (чл. 24, ал. 3 от ЗДДФЛ и чл. 217 ал. 3 от ЗКПО). Новоучредените лица декларират този избор за годината на учредяването си с годишната данъчна декларация за същата година. Лицата, които за предходната година не са били задължени и не са подали годишна данъчна декларация, декларират избора си с годишната данъчна декларация за текущата година.

При заличаване или прекратяване, данъкът върху разходите се декларира и внася от представляващия ви през последния данъчен период в срок от 30 дни от датата на заличаване на данъчно задълженото лице (чл. 161, ал. 7, чл. 162 и чл. 163 от ЗКПО).

 

Внасяне

Данъкът се внася до 30 юни на следващата календарна година

Вижте Плащане

 

Санкции

С имуществена санкция се наказва данъчно задължено лице, което:

 • не подаде декларация, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък:
  от 500 до 3000 лв., а при повторно нарушение, от 1000 до 6000 лв. (чл. 261 от ЗКПО);
 • не подаде приложение към годишната данъчна декларация или посочи неверни данни или обстоятелства в него:
  от 100 до 1000 лв., а при повторно нарушение, от 200 до 2000 лв. (чл. 261 от ЗКПО);
 • отчете стопанска операция в нарушение на счетоводната си политика и това води до неправилно определяне на счетоводния му финансов резултат:
  от 100 до 1000 лв., а при повторно нарушение, от 200 до 2000 лв. (чл. 263 от ЗКПО).

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на НАП, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на НАП или от упълномощено от него длъжностно лице. (чл. 278 от ЗКПО)

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Данък върху разходите,Данък върху доходите на физическите лица,Корпоративен данък

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!