Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3OC1
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S97

СЪДЪРЖАНИЕ

Освобождават се от облагане социалните разходи за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот“ – в размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице, когато данъчно задължените лица нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към края на месеца, през който са начислени разходите. Не са налице задължения, когато към края на месеца, през който са начислени разходите, задълженията не са отразени в данъчно-осигурителната сметка или не са отразени като предявени за принудително изпълнение в НАП (чл. 208 от ЗКПО); 

Освобождават се от облагане социалните разходи за ваучери за храна, когато са в размер до 80 лв. месечно на всяко наето лице, при кумулативно наличие на следните условия:

  • договореното основно месечно възнаграждение на лицето в месеца на предоставяне на ваучерите е не по-малко от средномесечното договорено основно възнаграждение на лицето за предходните три месеца;
  • данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към края на месеца, през който са начислени разходите.; Не са налице задължения, когато към края на месеца, през който са начислени разходите, задълженията не са отразени в данъчно-осигурителната сметка или не са отразени като предявени за принудително изпълнение в НАП;
  • ваучерите са предоставени на данъчно задълженото лице от лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор от министъра на финансите въз основа на конкурс;

 

Преходни режими за 2022 г.  

По отношение на данъчното облагане на социалната придобивка – ваучери за храна, са направени промени, валидни само за 2022 г., въведени чрез:

  1. През 2022 г. ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 могат да се предоставят на всяко наето лице и в следващ месец от 2022 г., като не се облагат с данък върху разходите, когато общият размер на предоставените ваучери за храна през съответния месец е до законово установения необлагаем размер за всеки от месеците, за които се отнасят предоставените ваучери, за всяко наето лице (§ 2 от ПЗР на Закона за изменение на ЗКПО  (ЗИЗКПО, ДВ бр. 17/01.03.2022 г.);.
  2. Според § 1 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2022 г. (ЗДБРБ за 2022 г., ДВ бр. 18/04.03.2022 г.): 
  • Размер, до който ваучерите за храна ще се считат за необлагаеми – до 200 лв. месечно на наето лице;
  • Обхват на придобивките, които могат да се заплащат чрез тях - освен за храна, ваучерите ще могат да се ползват и за заплащане:

           -  на ползвани за битови нужди, електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода,
       - на дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК) и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия (ЗФИ).

Освобождават се от облагане социалните разходи за транспорт на работници и служители и лицата, наети по договор за управление и контрол от местоживеенето до местоработата и обратно. Освобождаването не касае разходи за транспорт, осъществен с лек автомобил или по допълнителни автобусни линии, с изключение на случаите, когато същият се извършва с лек автомобил до трудно достъпни и отдалечени райони, и без този разход данъчно задълженото лице не може да осигури осъществяването на дейността си.

Данък върху разходите,Данък върху доходите на физическите лица,Корпоративен данък

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!