Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3OG2
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SH5

СЪДЪРЖАНИЕ

Организаторите на хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга

Деклариране на направените залози и данъка 

Организаторът на хазартната игра декларира направените залози и данъка в ТД на НАП по мястото на регистрацията си в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите, с декларация по образец. Декларацията се подава по електронен път с електронен подпис .

Операторът на телефонната или друга електронна съобщителна услуга декларира направените залози и данъка в ТД на НАП по мястото на регистрацията си в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите, с декларация по образец. Декларацията се подава по електронен път с електронен подпис.

Декларация по чл. 239, ал. 1 и 2 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри, организирани от разстояние, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. 

Хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино

Организаторът на хазартна игра декларира данъка в ТД на НАП по мястото на регистрацията си в срок до 15-о число на месеца, следващ тримесечието. Декларацията се подава по електронен път с електронен подпис.

Декларация по чл. 246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино, включително организирани от разстояние. 

 

 

Данък за организаторите на хазартни игри

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!